Judame į priekį!

Pagrindinis ACT Youth projekto uždavinys yra paskatinti jaunų asmenų įsidarbinamumą bei polinkį inovacijoms, tobulinant ir ugdant jų verslumo  bei universaliąsias kompetencijas ir nuostatas, reikalingas sėkmingai integracijai į darbo rinką. Kitas projekto Žingsnis bus vystyti IRT priemonę, kuri padės įvertinti jaunų asmenų verslumo kompetencijas ir pasiūlyti verslumo ugdymo mokymų programą. Tai padės susieti jaunuolių įgūdžius su darbo skelbimuose keliamais reikalavimais.

ANTREPRENERIŠKO UNIVERSITETO LINK: NAUJAS ERASMUS + STRATEGINĖS PARTNERYSTĖS PROJEKTAS

Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto Edukologijos katedra,  Ekonomikos ir vadybos fakulteto Vadybos katedra, VšĮ Verslo praktikų centras pradeda įgyvendinti ERASMUS+ strateginės partnerystės projektą „Universiteto dėstytojų profesinis tobulėjimas siekiant gerinti studentų verslumo gebėjimus“ (PROFEDU,  “Professional Development of University Educators for Improving Students' Entrepreneurial Skills”, Nr. 2014-1-PL01-KA203-003551).

SOCIALINIAI IR HUMANITARINIAI MOKSLAI STIPRINA RYŠIUS SU VERSLU

Šiandien daug diskusijų kelia socialinių ir humanitarinių mokslų studentų įsidarbinimo galimybės bei šių mokslų specialistų vaidmuo įvairiuose veiklos sektoriuose. Tradiciškai pripažįstama, kad didesnę ekonominę vertę sukuria ekonomikos, vadybos srities specialistai, tuo tarpu kitų socialinių ir humanitarinių mokslų atstovų dalyvavimas ir poveikis įvairioms ekonominės veiklos sritims yra mažiau išryškinamas. 

ES LĖŠOMIS PARENGTI 555 FIZINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIES II PAKOPOS SPECIALISTAI

Vytauto Didžiojo universitetas kartu su Kauno technologijos universitetu, Klaipėdos universitetu, Lietuvos edukologijos universitetu, Šiaulių universitetu, Vilniaus Gedimino technikos universitetu ir Vilniaus universitetu 2013-08-31 baigė vykdyti projektą „II pakopos fizinių mokslų studijų programų įgyvendinimas parengiant aukštos kvalifikacijos specialistus žinioms ir mokslui imliuose ūkio subsektoriuose (II pakopos fizinių mokslų studijos)“ (pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-03-V priemonę „Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas), kurio tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos specialistus II pakopos fizinių mokslų srityje.

“Ateities Europa” – Geriausios kompiuterinio raštingumo ir žemos kvalifikacijos darbininkų integracijos praktikų pavyzdžiai europiniame kontekste

Vytauto Didžiojo universitetas dalyvauja naujame projekte “FutEur - Ateities Europa“, kurio tikslas išrinkti geriausius kompiuterinio raštingumo ir žemos kvalifikacijos darbininkų integracijos skatinimo projektus visoje Europoje.

VDU mokslininkams - daugiau nei 1 mln. ES parama

Rugpjūčio 14 d. Europos socialinio fondo agentūroje pasirašytos dviejų Vytauto Didžiojo universiteto projektų „Psichosocialinių veiksnių ir komercializavimo svarba efektyviam paslaugas teikiančių organizacijų funkcionavimui ir vystymuisi“, Nr. VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-016 bei „Kultūros institucijų komunikacinių kompetencijų plėtra žinių ir kūrybos visuomenės kontekste“, Nr.  VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-017 finansavimo ir administravimo sutartys.

Subscribe to PROJEKTINĖS VEIKLOS TARNYBA RSS