Naujienos

SOCIALINIAI IR HUMANITARINIAI MOKSLAI STIPRINA RYŠIUS SU VERSLU

Šiandien daug diskusijų kelia socialinių ir humanitarinių mokslų studentų įsidarbinimo galimybės bei šių mokslų specialistų vaidmuo įvairiuose veiklos sektoriuose. Tradiciškai pripažįstama, kad didesnę ekonominę vertę sukuria ekonomikos, vadybos srities specialistai, tuo tarpu kitų socialinių ir humanitarinių mokslų atstovų dalyvavimas ir poveikis įvairioms ekonominės veiklos sritims yra mažiau išryškinamas. 

ES LĖŠOMIS PARENGTI 555 FIZINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIES II PAKOPOS SPECIALISTAI

Vytauto Didžiojo universitetas kartu su Kauno technologijos universitetu, Klaipėdos universitetu, Lietuvos edukologijos universitetu, Šiaulių universitetu, Vilniaus Gedimino technikos universitetu ir Vilniaus universitetu 2013-08-31 baigė vykdyti projektą „II pakopos fizinių mokslų studijų programų įgyvendinimas parengiant aukštos kvalifikacijos specialistus žinioms ir mokslui imliuose ūkio subsektoriuose (II pakopos fizinių mokslų studijos)“ (pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-03-V priemonę „Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas), kurio tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos specialistus II pakopos fizinių mokslų srityje.

“Ateities Europa” – Geriausios kompiuterinio raštingumo ir žemos kvalifikacijos darbininkų integracijos praktikų pavyzdžiai europiniame kontekste

Vytauto Didžiojo universitetas dalyvauja naujame projekte “FutEur - Ateities Europa“, kurio tikslas išrinkti geriausius kompiuterinio raštingumo ir žemos kvalifikacijos darbininkų integracijos skatinimo projektus visoje Europoje.

VDU mokslininkams - daugiau nei 1 mln. ES parama

Rugpjūčio 14 d. Europos socialinio fondo agentūroje pasirašytos dviejų Vytauto Didžiojo universiteto projektų „Psichosocialinių veiksnių ir komercializavimo svarba efektyviam paslaugas teikiančių organizacijų funkcionavimui ir vystymuisi“, Nr. VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-016 bei „Kultūros institucijų komunikacinių kompetencijų plėtra žinių ir kūrybos visuomenės kontekste“, Nr.  VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-017 finansavimo ir administravimo sutartys.

Subscribe to RSS - Naujienos