Galimybių studija dėl jungtinės tarptautinės magistrantūros studijų programos „Tarptautinė ekonomika“ poreikio, rengimo ir vykdymo galimybių

Projekto numeris: 
VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-018
Biudžetas: 
252 019.00
Biudžetas_EUR: 
72 989.00
Projekto pradžia: 
2011/07/27
Projekto pabaiga: 
2012/07/27
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
252 019.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
72 989.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Vytauto Didžiojo universitetas, siekdamas skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, o tuo pačiu norėdamas užtikrinti studentams galimybes įgyti daugiau žinių ir gebėjimų  nei gali suteikti vienos institucijos vykdoma studijų programa, šio projekto įgyvendinimo metu planuoja parengti galimybių studiją dėl ekonomikos krypties jungtinės magistrantūros studijų programos „Plėtros ekonomika“ poreikio, rengimo ir vykdymo galimybių. VDU yra parengta šios studijų programos vizija, tačiau, siekiant užtikrinti efektyvų bei rezultatyvų darbą kuriant ir įgyvendinant jungtinę studijų programą, būtina iš anksto įvertinti potencialias galimybes ir grėsmes, kurias sąlygoja tiek šiuo metu neaiškus jungtinės studijų programos poreikis bei šios programos paklausa, tiek neidentifikuoti tikslūs kaštai, neatlikta potencialios naudos analizė, alternatyvų ir kokybinių reikalavimų studijų programai analizė.

Parengta galimybių studija sudarys prielaidas rengti jungtinę studijų programą, o tuo pačiu padidinti Lietuvos gyventojų galimybes mokytis visą gyvenimą, sudarant sąlygas plėtotis dinamiškai žinių visuomenei. Tokiu būdu bus gerinama mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybė.

Pastaba: jungtinė tarptautinė dvigubo diplomo magistrantūros studijų programa buvo tobulinama ir adaptuota mūsų šalies darbo rinkos poreikiams, transformuojant ją į „Tarptautinės ekonomikos“ studijų programą.