ES LĖŠOMIS PARENGTI 555 FIZINIŲ MOKSLŲ STUDIJŲ SRITIES II PAKOPOS SPECIALISTAI

Vytauto Didžiojo universitetas kartu su Kauno technologijos universitetu, Klaipėdos universitetu, Lietuvos edukologijos universitetu, Šiaulių universitetu, Vilniaus Gedimino technikos universitetu ir Vilniaus universitetu 2013-08-31 baigė vykdyti projektą „II pakopos fizinių mokslų studijų programų įgyvendinimas parengiant aukštos kvalifikacijos specialistus žinioms ir mokslui imliuose ūkio subsektoriuose (II pakopos fizinių mokslų studijos)“ (pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-03-V priemonę „Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas), kurio tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos specialistus II pakopos fizinių mokslų srityje.

Aukštos kvalifikacijos specialistų parengimas žinioms ir mokslui imliuose sektoriuose turi būti nepertraukiamas procesas, kadangi šie sektoriai yra labai dinamiški, juose nuolat vyksta aukštųjų technologijų ir mokslo pasiekimų diegimas.

Įgyvendinant projektą, septyniuose Lietuvos universitetuose buvo vykdomos 40 II pakopos studijų programų ir parengti 555 specialistai 10 studijų krypčių.

Studijų kryptis Parengta specialistų
Aplinkotyros 26
Chemijos 58
Fizikos 57
Gamtinės geografijos 30
Geologijos 19
Informacijos sistemų 23
Informatikos 128
Matematikos 112
Programos sistemų 46
Statistikos 56

Visos įgyvendintos fizinių mokslų srities studijų programos yra aukštai įvertintos nacionalinių bei užsienio ekspertų, nes šalia teorinių žinių šiose studijų programose studijuojantys studentai įgyja daug praktinės patirties, kuri leidžia jiems lengviau integruotis į įvairius ūkio subsektorius, pritaikant savo žinias ir gebėjimus, o taip pat tęsti mokslinę veiklą aukštojo mokslo institucijose.

Projekto rezultatų tęstinumas bus užtikrintas toliau aktyviai bendradarbiaujant fizinių mokslų srities specialistus rengiančioms ir mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (MTEP) vykdančioms institucijoms bei ūkio subjektams. Pagal fizinių mokslų studijų programas bus ir toliau rengiami specialistai, kurie geriau atlieps žinioms ir mokslui imlių ūkio subsektorių poreikius.