VDU Muzikos akademijos tarptautinio konkurencingumo plėtojimui reikalingos infrastruktūros kūrimas

Projekto numeris: 
VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-011
Biudžetas: 
10 000 000.00
Biudžetas_EUR: 
2 896 200.00
Projekto pradžia: 
2013/03/27
Projekto pabaiga: 
2015/09/30
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
10 000 000.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
2 896 200.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Projekto tikslas: Plėtoti ir didinti VDU Muzikos akademijos (VDU MA) tarptautinį konkurencingumą gerinant studijų kokybę, skatinant menų mokslų studijų plėtrą ir prieinamumo didinimą. Kartu projektu siekiama VDU MA veiklos sanglaudos ir tęstinumo su VDU įgyvendinama „4T“ koncepcija ir PLU vizija. Įgyvendinant nustatytus tikslus sukurti modernią infrastruktūrą: rekonstruoti, išplėsti ir pritaikyti VDU MA pastatą bei materialinę bazę siekiant aukščiausius šiuolaikinius reikalavimus atitinkančiam studijų proceso vykdymui. VDU MA neturi tinkamos infrastruktūros projekto tikslui pasiekti, trūksta studijoms ir kultūrinei veiklai pritaikytų patalpų, todėl nėra galimybių gerinti studijų kokybę, plėsti studijų apimtis ir didinti akadmijos tarptautinį konkurencingumą. Turimų studijų patalpų techninė būklė yra prasta ir neatitinkanti šiuolaikinių reikalavimų. VDU iš nuosavų lėšų nėra finansiškai pajėgi įgyvendinti projektą, todėl ES parama yra būtina, siekiant pagerinti mokymo paslaugų kokybę. Tikslinė grupė: akademinė bendruomenė, meno, kultūros kolektyvai, sociokultūrinės saviraiškos ir muzikinės kompetencijos stokojantys asmenys. Numatomos veiklos:Projekto metu sukurta infrastruktūra pagerins studijų kokybę ir prieinamumą, didins studentų išsilavinimą, kvalifikaciją bei gerins jų įsidarbinimo galimybes. Pagerės studijų bei darbo sąlygos. - VDU Muzikos akademijos pastato adresu V. Čepinskio g. 5 Kaune rekonstrukcija;- VDU Muzikos akademijos veiklai reikalingos įrangos – muzikos instrumentų, baldų ir kompiuterinės įrangos įsigijimas ir pritaikymas.