Tarptautinės kūrybinių industrijų mokyklos/ International School of Creative Industries kūrimas

Projekto numeris: 
VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-011
Biudžetas: 
1 524 315.92
Biudžetas_EUR: 
441 472.00
Projekto pradžia: 
2013/04/08
Projekto pabaiga: 
2015/08/31
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Projekto tikslas: sukurti materialinę bazę tarptautiniam bendradrabiavimui plėtoti šiuolaikinių menų ir kūrybinių industrijų srityje. Vytauto Didžiojo universitetas, bendradrabiaudamas su Jungtinės karalystės Centrinio Lankašyro universitetu (University of Central Lancashire, toliau - UCLAN), planuoja įkurti Tarptautinę kūrybinių industrijų mokyklą/ International School of Creative Industries (toliau - VDU TKIM/ISCI). Planuojama sukurti naujas studijų programas, bendradarbiaujant su UCLAN, įvesti studijų organizavimo inovacijas. Naujoms menų ir kūrybinių industrijų sritims plėtoti būtina sukurti atitinkamas infrastruktūros sąlygas. Projektas skirtas VDU ir UCLAN universitetų akademinės bendruomenės kūrybinių industrijų studijų mokslinei tiriamajai, meninei, kultūrinei, švietėjiškai veiklai bei saviraiškai skatinti, mokslo ir verslo struktūrų sanglaudos skatinimui. Universitetų ir verslo sektoriaus bendradarbiavimo rezultate sukurtų iniciatyvų, idėjų ir projektų realizavimui. Siekiant didinti VDU TKIM/ISCI tarptautinį bendradarbiavimą, MTTP veiklą, gerinti studijų kokybę ir aplinką, užtikrinti aukštesnę mokslo, švietimo ir ugdymo paslaugų kokybę, prieinamumą bei gerinant visų suinteresuotųjų grupių dalyvavimą MTTP sistemoje tikslinga išplėsti VDU daugiafunkcinio mokslo ir studijų centro pastatą ir sukurti kokybiškam ugdymo procesui reikalingą materialinę bazę. Tikslinė grupė: VDU TKIM/ISCI akademinė bendruomenė – studentai, dėstytojai, personalas ir tarptautinio bendradarbiavimo su UCLAN ir verslo sektoriumi rezultate įgyvendinamų projektų dalyviai. Projekto metu sukurta infrastruktūra pagerins studijų kokybę ir prieinamumą, didins studentų išsilavinimą, kvalifikaciją bei gerins jų įsidarbinimo galimybes. - Papildomų patalpų daugiafunkciniame studijų ir mokslo centre adresu Putvinskio g. 23, Kaune statyba; - VDU TKIM/ISCI veiklai reikalingos įrangos – spec. įrangos, baldų ir kompiuterinės bei programinės įrangos įsigijimas ir pritaikymas.