Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (I Etapas)

Projekto numeris: 
VP1-2.3.-ŠMM-01-V-01-001
Biudžetas: 
10 742 937.00
Biudžetas_EUR: 
3 111 369.00
Projekto pradžia: 
2010/04/22
Projekto pabaiga: 
2013/04/22
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
10 742 937.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
3 111 369.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Projekto tikslas yra sukurti kokybišką karjeros valdymo paslaugų aukštajame moksle sistemą, kurią sudarys studentų poreikius atitinkančios paslaugos bei jų teikimui reikalinga metodinė bazė ir kvalifikuoti specialistai. Projekto inovatyvumas yra pagrįstas konceptualių studentų ugdymo karjerai idėjų įgyvendinimu per grįžtamuoju ryšiu susietą sukuriamų priemonių ir sistemų visumą. Šią visumą sudarys sukurta ir su kitomis švietimo grandimis suderinta aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai metodinė bazė kokybiškoms studentų ugdymo karjerai, karjeros informavimo, konsultavimo bei vertinimo paslaugoms teikti. Ji remsis sukurta karjeros specialistų kvalifikacijos tobulinimo baze ir specialistams suteiktomis kompetencijomis. Grįžtamąjį ryšį užtikrins sukurtas informacinių technologijų ir sociologinių tyrimų priemonėmis grindžiamas aukštųjų mokyklų absolventų karjeros stebėsenos modelis ir visas karjeros valdymo aukštajame moksle paslaugas apimanti kokybės gerinimo ir palaikymo sistema.