Vytauto Didžiojo universitetas

Išvyka į tarptautinę konferenciją skaityti pranešimą "Fenomenologinė Vosyliaus Sezemano ir Nikolajaus Hartmanno estetika

Projekto numeris: 
09.3.3-LMT-K-712-06-0054
Biudžetas_EUR: 
1 032.70
Projekto pradžia: 
2018/03/21
Projekto pabaiga: 
2018/03/21
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
1 032.70 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Projektas yra skirtas dalyvauti tarptautinėje konferencijoje Sankt Peterburge 2017 12 20-21, kurioje bus nagrinėjami klausimai susiję su Nicolaujaus Hartmanno filosofija. Nikolajaus Hartmannas buvo vienas įžymiausių XX amžiaus filosofų Vokietijoje. Jis gimė Latvijoje ir visą gyvenimą palaikė draugiškus ryšius su Kauno, o vėliau Vilniaus universiteto profesoriumi Vosyliumi Sezemanu. Mano pranešimas šioje konferencijoje aptars Hartmanno ir Sezemano filosofinės estetikos panašumus ir skirtumus. Pranešime atskleisiu, kad Sezemano estetika išleista Lietuvoje jau po autoriaus mirties1970 metais yra svarbus indėlis į pasaulinę filosofiją ir fenomenologinę estetiką.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų. Veiksmų programos priemonė - Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonė „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Kūrybinės dirbtuvės: studentų verslumo ir kūrybiškumo ugdymas Šiaurės, Vidurio ir Pietų Lietuvoje (Creative Lab)

Projekto numeris: 
09.3.1-ESFA-K-731-01-0002
Biudžetas_EUR: 
248 257.35
Projekto pradžia: 
2017/12/19
Projekto pabaiga: 
2019/12/19
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

 

Projekto Creative LAB tikslas - ugdyti studentų verslumo ir kūrybiškumo kompetencijas Šiaurės, Vidurio ir Pietų Lietuvos aukštosiose mokyklose. Projektas "Creative LAB" yra unikalus ir inovatyvus, nes jaunimo verslumo ugdyme taikomos metodikos remiasi gerųjų pasaulinių verslumo ugdymo praktikų analize (Berkeley university, Stanford university, Harvard‘o I-Lab, Oxford Said business school, Berkeley Center for Entrepreneurship & Technology, Alto Design factory, Skandinavijos ir UK verslumo ugdymo modeliai). Verslumo, kūrybiškumo bei socialinio verslumo ugdymo kompetencijos paremtos naujausiomis pasaulinėmis metodikomis (Business Model canvas, Business Model You, Lego Serious Play, Design Thinking, NLP ir Narrative approach) praktiniu naudojimu ugdant jaunimo verslumo kompetencijas bei adaptacija Lietuvos kontekste. (2017 m. VšĮ VDU Verslo Praktikų centro “Verslumo akademija” atrinkta tarp 50 geriausių gerosios praktikos atvejų Europoje ir pasaulyje “UNIVERSITY – BUSINESS COOPERATIONS” srityje. (www.ub-cooperation.eu). Nuo 2014 m. įgyvendinta ir sukurta verslumo ugdymo platforma, jungianti virš 50 verslo ir socialinių partnerių, kurioje mokymus praėjo virš 600 studentų bei moksleivių. Idiegtas unikalus įmonės ar socialinės problemos (atvejo) sprendimo modelis, kuris remiasi iššūkių sprendimu tarpdisciplininėje komandoje. Tai interaktyviausia veikla, kurios metu studentai aktyviai bendradarbiauja su įmonėmis ar socialiniais partneriais ir sprendžia jų pateiktus iššūkius. Komandos yra formuojamos iš įvairių krypčių studentų, kurie kartu su mentorių ir koordinatorių komanda mokosi analizuoti problemas ir kelti idėjas. Viso dalyvaus 300 asmenų (270 studentų ir 30 dėstytojų). Veiklos apims studentus iš 5 studijų krypčių. Projekto trukmė - 24 mėn.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 09.3.1-ESFA-K-731 priemonę „Studijų kokybės gerinimas“.

Ignalinos atominės elektrinės (IAE) regiono branduolinio edukacinio turizmo plėtojimo didaktinės technologijos (EDUATOM)

Projekto numeris: 
01.2.2-LMT-K-718-01-0084
Biudžetas_EUR: 
601 410.33
Projekto pradžia: 
2017/12/20
Projekto pabaiga: 
2021/12/19
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
601 410.33 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

 

Projekto poreikis grindžiamas būtinybe tyrinėti specifines Ignalinos atominės elektrinės (toliau – IAE) regiono (apimant ir Visagino miestą) problemas: tyrimas leis ištirti ir pagrįsti šiuolaikinio edukacinio turizmo didaktinių sprendimų konstravimo principus; identifikuoti prielaidas ir pateikti sprendimus branduolinio turizmo plėtrai IAE regione, remiantis pramoginės edukacijos principais; atskleisti Visagino, kaip IAE satelitinio miesto daugiakultūrinio identiteto potencialą kūrybinėms industrijoms ir verslumui plėtoti; sukurti ir ištirti inovatyvaus virtualiomis informacinėmis technologijomis pagrįsto pramoginio mokslo maršruto edukacinių sprendimų komercinimo galimybes; sukurti branduolinio turizmo ir mokslo edukacinio maršruto virtualų produktą ir atskleisti jo pramoginės edukacijos aspektus ir komercializavimo potencialą. Gauti tyrimo rezultatai leis nustatyti, kaip tinkamiausiai spręsti konkrečios vietovės socialines problemas: verslo investicijų pritraukimą ir gyventojų verslumo ugdymą, socialinės atskirties mažinimą, darbo vietų kūrimą, nusikalstamumo problemų sprendimą, fizinės aplinkos gerinimą, aplinkosauginių problemų sprendimą. Projekto metu atlikti tyrimai padės suformuluoti konkrečius pasiūlymus, kokiu būdu tinkamiausiai panaudoti turimą miesto ekonominį, kultūrinį ir socialinį potencialą bei paskatinti ekonomikos plėtotę savivaldybėje pagerinant žmonių gyvenimo sąlygas. Eksperimentinės plėtros metu įgyvendinami kūrybiniai edukaciniai sprendimai galėtų padėti rasti tinkamiausias prieigas, kaip sustiprinti vietinių verslų kūrimąsi ir augimą bei investicijų pritraukimo galimybes.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ finansuojamą veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“.

Atviras nuotolinis mokymasis įtinklintai skaitmeninei visuomenei

Projekto numeris: 
09.3.3-LMT-K-712-01-0189
Biudžetas_EUR: 
519 224.83
Projekto pradžia: 
2017/12/27
Projekto pabaiga: 
2021/12/26
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
519 224.83 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Projekto tikslas – plėtoti universitetų dėstytojų kompetencijas kurti atviro nuotolinio mokymosi galimybes, atliepiant įtinklintos skaitmeninės visuomenės poreikius ir plečiant universiteto veiklas. Projekto uždavinys – pritaikant mokymosi duomenų analizės metodą kaip metakognityvinį įrankį, įgalinti dėstytojus sukurti visuomenės poreikius atliepiantį atvirojo ir nuotolinio mokymosi turinį ir aplinką bei įvertinti ir pripažinti besimokančiojo atvirojo nuotolinio mokymosi pasiekimus. Šis projektas yra unikalus, nes jame susilieja keli skirtingi ir nepriklausomi tyrimo objektai, įgalinantis tyrėjus sukurti atvirojo nuotolinio mokymosi galimybes atliepiant skaitmeninės ir įtinklintos visuomenės poreikius.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“.

Miniatiūrizuotų bioreaktorių kūrimas, vystymas ir pritaikymas autonominėje įrangoje (BIONOMOUS)

Projekto numeris: 
09.3.3-LMT-K-712-02-0202
Projekto pradžia: 
2017/12/01
Projekto pabaiga: 
2019/11/30
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

 

Atliekant šiuolaikinius mikroorganizmų tyrimus aplinkoje yra būtinas mikrobiologo įsikišimas, todėl tyrimai yra brangūs. Jei tiriama nuošali vietovė tai atsiranda transportavimo paklaidos, o kartais bandiniai visiškai sugadinami. Šio projekto idėja yra sukurti autonominę, į savieigį integruotą sistemą, kuri galėtų pati paimti bandinius su tiriamais mikroorganizmais, juos užauginti be mikrobiologo įsikišimo miniatiūrizuotame bioreaktoriuje panaudojant skaitmeninės mikrofluidikos technologijas ir manipuliuojant mitybine terpe, paduodant mikroorganizmų auginimui skirtas medžiagas bei paimant nereikalingus ekskrementus ir metabolitus, kuriuos būtų galima analizuoti fotometriniais, elektrocheminiais ir skirstymo metodais.Tokia sistema pravers nuotoliniuose tyrimuose siekiant išsiaiškinti mikrofloros subtilybes aplinkoje mokslinių tyrimų ir medicininiais tikslais. Funkcionuojant tokioms procedūroms mikroorganizmai būtų identifikuojami be mikrobiologų įsikišimo, todėl sumažės užsikrėtimo ir susirgimo infekcinėmis ligomis rizika, pagerės pakartojamumas ir nustatomų parametrų tikslumas.Ši idėja yra visiškai nauja ir tokiu tyrimo mastu kolkas dar nerealizuota. Literatūroje yra aprašytas skaitmeninės mikrofluidikos mikrotūrių skysčių lašelių manipuliacija, mikroanalizės metodai, mikrodetekcija, automatizavimo ir dirbtinio intelekto metodai, tačiau į šią problemą kolkas dar nėra pažvelgta kompleksiškai iš tarpdisciplininės perspektyvos; yra didelis tarpdisciplininių sričių specialistų vakuumas, būtent todėl tokios idėjos kaip ši, iki šiol neįgyvendintos.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Stažuočių po doktorantūros skatinimas“.

Asmens profesinio tapatumo konstravimas socialinėse medijose (Professional-Identity-LT)

Projekto numeris: 
09.3.3-LMT-K-712-02-0079
Projekto pradžia: 
2017/12/01
Projekto pabaiga: 
2019/11/30
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

 

Projekto tikslas – nustatyti, kaip save reguliuojantys socialines medijas įvaldę gimnazijų moksleiviai, universiteto studentai ir dėstytojai, suaugę dirbantieji konstruoja savo profesinį tapatumą. Atliekamas kokybinis bei kiekybinis tyrimas. Tyrime naudojami interviu, sutelktų grupių, kiekybinės apklausos raštu bei socialinių medijų duomenys. Duomenų analizei naudojama Vaizdo grindžiamoji teorija ir statistiniai duomenų analizės metodai. Laukiami rezultatai: gauti mokslo duomenys apie profesinio tapatumo konstravimo socialinėse medijose procesus skirtinguose suaugusio asmens profesinės karjeros tarpsniais, gautos naujos mokslo žinios apie save reguliuojančio suaugusio asmens profesinį tapatumą bei jo formavimą/si socialinėse medijose, gautos ir paskleistos edukologijos mokslininkams aktualios naujos žinios apie gimnazijos moksleivių, universitetų studentų bei dėstytojų bei nešvietimo sektoriuję dirbančių suaugusiųjų profesinį tapatumą, įsisavinti bei išbandyti inovatyvūs socialinių tyrimų metodai bei pasiektas aktyvesnis dalyvavimas tarptautiniuose mokslo bendradarbiavimo tinkluose. Be tarpinių bei baigiamosios mokslinio tyrimo ataskaitos, tyrimo rezultatai bus skelbiami 2 tarptautinėse mokslinėse konferencijose, 3 mokslo straipsniuose bei 1 tarptautinėje monografijoje. Vykdant rezultatų sklaidą, numatyta dalyvauti 2 tarptautinėse mokslinėse konferencijose. „Conference of the European Society for the Study of Symbolic Interaction“ planuojama dalyvauti, atlikus kokybinį tyrimą pirmų tyrimo metų pabaigoje. Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Conference on Education and New Learning Technologies“ numatoma dalyvauti atlikus kiekybinį tyrimą (antrų tyrimo metų viduryje). Projekte numatytos trys stažuotės į užsienio universitetus tyrimo fenomeno turinio žinių ir mokslo tyrimų metodologijos kompetencijų plėtrai: Kassel universitete Vokietijoje, Lodzės universitete Lenkijoje bei Lancaster universitete, Anglijoje. 

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Stažuočių po doktorantūros skatinimas“.

 

Globalių leidėjų poveikis lokalioms žiniasklaidos ekosistemoms: prielaidos visuomenės informavimo politikos inovacijoms mažose Baltijos šalių rinkose

Projekto numeris: 
09.3.3-LMT-K-712-02-0028
Projekto pradžia: 
2017/12/28
Projekto pabaiga: 
2019/12/27
Projekto vykdytojas: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

 

Šiuolaikinės lokalios medijų ekosistemos patiria intensyvią transformaciją. Vienas esminių, tačiau dar nepakankamai išanalizuotų transformacijos veiksnių – tai globalių leidėjų („Google“, „Facebook“, „Twitter" ir „Youtube“) poveikis. Modernios ir hierarchiškos, masinei komunikacijai skirtos žiniasklaidos organizacijos – informacijos gamybos centrai – plokštėja, jų veiklos pabyra tinkliniuose ir vis mažiau pavaldžiuose centrams žurnalistikos startuoliuose. Sykiu kyla iššūkių lokaliai visuomenės informavimo kokybei – lengviau įsitvirtina klaidingas žinias (angl. fake news) skleidžiantys komunikatoriai. Globaliu mastu tarpininkaujančios medijos yra menkai atskaitingos vietos reguliuotojams, dar mažiau paiso savireguliacijos bendruomenių pastangų. Tai tampa iššūkiu visuomenės informavimo politikai (toliau - VIP).Šio projekto tikslas - atskleisti globalių leidėjų poveikį lokaliems komunikacijos tarpininkams Baltijos šalių žiniasklaidos ekosistemose įvertinant esamas VIP priemones inovacijų poreikio aspektu. Baltijos šalių medijų ekosistemos – nedidelės medijų rinkos, kurios šiuo požiūriu dar nebuvo tyrinėtos nepaisant to, kad laikomos dinamiškais medijų inovacijų ir startuolių centrais Europoje.Tyrimo teorinė prieiga grindžiama komunikacijos politinės ekonomijos ir tinklo visuomenės teorinėmis prieigomis. Projekto metu atliekamas tyrimas interviuojant daugiau kaip 80 už plėtrą atsakingų asmenų ir žurnalistų internete įsitvirtinusiose redakcijose Baltijos šalyse, VIP formuotojų nacionaliniu ir Europos regiono mastu bei globalių leidėjų atstovų; tiriant galiojančius VIP dokumentus regioniniu Europos, nacionaliniu ir įmonių lygiu. Projekto rezultatai – 4 publikacijos aukšto lygio tarptautiniuose mokslo žurnaluose, 4 pranešimai tarptautinėse mokslinėse konferencijose. 6 viešos paskaitos ir pasisakymai praktinėse konferencijose. 2 VIP inovacijų rekomendacijų dokumentai (angl. policy paper), tarpinė bei galutinė projekto ataskaitos.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Stažuočių po doktorantūros skatinimas“.

Candida genties mielių atsparumo priešgrybeliniams junginiams įveikimo būdų paieška

Projekto numeris: 
09.3.3-LMT-K-712-02-0200
Projekto pradžia: 
2017/11/28
Projekto pabaiga: 
2019/11/27
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Projekto tikslas - keliant mokslinę kvalifikaciją, surasti efektyviausias priemones Candida genties mielių atsparumo priešgrybeliniams junginiams sumažinimui.

Tikslo igyvendinimui numatytos veiklos:

1. Naujai susintetintlĮ priešgrybelinių preparatų bei DVA siurblių slopiklių poveikio Candida genties mielių gyvybingumui ir daugiavaisčio atsparumo siurblių aktyvumui tyrimai.

2. Candida genties mielių, priešgrybelinių junginių bei siurblių slopiklių kombinuoto poveikio žinduolių fibroblastams nustatymas.

 

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Stažuočių po doktorantūros skatinimas“.

ALAINO BADIOU SUBJEKTO SAMPRATA ŠIUOLAIKINĖS POLITINĖS FILOSOFIJOS KONTEKSTE

Projekto numeris: 
09.3.3-LMT-K-712-02-0170
Projekto pradžia: 
2017/11/28
Projekto pabaiga: 
2019/11/27
Projekto vykdytojas: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Šiame projekte siekiama pristatyti Alaino Badiou subjekto sampratą, siejant ją su politinės filosofijos kontekstu bei parodyti, kaip ši radikaliai atnaujinta subjekto samprata bei ją lydinčios sąvokos atsispindi šiuolaikinių socialinių judėjimų praktikose.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Stažuočių po doktorantūros skatinimas“.

Alkoholio vartojimo problema Lietuvoje: tarpdisciplininis socialinių ir demografinių veiksnių tyrimas

Projekto numeris: 
09.3.3-LMT-K-712-02-0025
Projekto pradžia: 
2017/11/28
Projekto pabaiga: 
2019/11/27
Projekto vykdytojas: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Projekto tikslas - kelti mokslininkų kvalifikaciją, įgyvendinant tarpdisciplininį tyrimą, kuriame nagrinėjama nesaikingo alkoholio vartojimo problema Lietuvoje.

Tikslui pasiekti keliamas uždavinys: remiantis epidemiologinių ir sociologinių tyrimų metodų derinimu, gauti naujos kartos mokslo žinių, siekiant įvertinti alkoholio vartojimo problemos veiksnius skirtinguose socialiniuose lygmenyse bei ugdyti mokslininkų tarpkryptinius gebėjimus.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Stažuočių po doktorantūros skatinimas“.

Puslapiai

Subscribe to RSS - Vytauto Didžiojo universitetas