Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA)

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET plėtra

Projekto numeris: 
01.1.1-CPVA-V-701-03-0001
Biudžetas_EUR: 
4 186 185.44
Projekto pradžia: 
2017/03/01
Projekto pabaiga: 
2020/03/01
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Projekto tikslas - pagerinti LITNET infrastruktūrą, tokiu būdu prisidedant prie mokslinių tyrimų, eksperimentinės ir inovacijų plėtros bei integracijos į europines infrastruktūras. Projekto metu bus homogenizuojama LITNET optinė magistralė, atnaujinta duomenų paketų perdavimo įranga, optinių kabelių infrastruktūra miestuose,  tuo sudarant sąlygas naujos kartos miesto tinklų kūrimui. Debesų technologijų platformos sudarymas leis sukurti didesnį esamų LITNET paslaugų prieinamumą ir našumą, įdiegtos naujos saugos sprendimų paslaugos - užtikrinti LITNET paslaugų atsparumą nuolat augančioms kibernetinės saugos grėsmėms.

Šiuolaikinė mokslinių tyrimų infrastruktūra yra kertinis Europos mokslinių tyrimų erdvės elementas. Sparčiai didėjančios mokslinių tyrimų infrastruktūrų sąnaudos verčia ieškoti naujų sprendimų, leidžiančių su tokia finansine našta, kuri būtų pakeliama valstybei, kurti ir plėtoti tarptautiniu mastu konkurencingą mokslinių tyrimų infrastruktūrą Lietuvoje. Plėtojant Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrą, svarbu užtikrinti jų integraciją į tarptautinius mokslinių tyrimų infrastruktūrų projektus.

Suteiktas intelektinis potencialas, plėtojama moksliniams tyrimams palanki aplinka ir suteiktos šiuolaikinius standartus atitinkančios infrastruktūros yra būtinos naujoms žinioms atsirasti ir inovacijoms subręsti.

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET (toliau - LITNET) užtikrina didelės spartos duomenų perdavimą į Europos sąjungos (toliau - ES) ir pasaulio mokslo ir studijų kompiuterių tinklus ir interneto prieigą visoms Lietuvos aukštosioms mokykloms, mokslo institutams, kitoms mokslo ir studijų sistemos institucijoms, švietimo ir kultūros įstaigoms, bibliotekoms bei muziejams.

Dauguma Lietuvoje ir Europoje įdiegtų aukštos kokybės mokslinių instrumentų yra prieinama per mokslo ir studijų kompiuterių tinklų infrastruktūrą. LITNET projekto tikslinių grupių poreikis – spartesnis ir saugesnis duomenų perdavimas, kuris suteiks naujas galimybes LITNET mokslo ir studijų institucijoms.

Pagrindinės LITNET tinklo problemos yra infrastruktūrinės:

Tarpmiestinės LITNET optinio tinklo magistralės atkarpos Vilnius – Panevėžys – Šiauliai optinių signalų perdavimo įranga yra nepalaikoma. Dalies tarpmiestinės optinės magistralės atkarpų optinių kanalų skaičius jau yra pilnai išnaudotas. Magistralėje nėra valdymo ir stebėjimo sistemos, kurią būtina sukurti, siekiant užtikrinti pateikiamumo parametrus.

Vilniuje ir Kaune trūksta 10 Gbps sujungimų, skirtų aptarnauti MSI. Esama magistralinio duomenų tinklo infrastruktūra negali užtikrinti 10 Gbps tarpmiestinių ryšių. Dabartinė magistralinės duomenų tinklo infrastruktūra netenkina virtualizacijos ir bendro resursų išnaudojimo poreikių.

Pagrindinės investicijos į optinius sujungimus miestuose buvo daromos prieš 15-20 metų. Daugėjant naujai prijungiamų institucijų, labai išaugo jungimo mazgų skaičius. Esama optinių ryšio linijų infrastruktūra miestuose netenkina MSI poreikių, todėl infrastruktūrą būtina atnaujinti, pravedant naujus optinius kabelius ir pasitelkiant optinių signalų sutankinimo technologiją (xWDM).

Optinių linijų darbams atlikti ir priežiūrai vykdyti tikslinga įsigyti specializuotą įrangą, ir darbus atlikti turimų specialistų resursais.

Planuojamai naujai duomenų perdavimo, optinių ryšio linijų jungimo įrangai esama LITNET techninių centrų ir magistralinių mazgų eksploatacinė įranga netenkina kylančių poreikių, būtina pertvarkyti LITNET techninius centrus ir magistralinius mazgus.

MSI prie LITNET tinklo jungiamos neužtikrinant paslaugos pateikiamumo ir ryšio kokybės. Esama miestų duomenų perdavimo tinklų infrastruktūra neužtikrina jungimų spartos MSI ar jų padaliniams tarpusavyje. Techninės duomenų perdavimo įrangos savybės riboja kurti virtualius MSI tinklus.

LITNET projekte - "Mokslo ir studijų institucijoms LITNET teikiamų IT paslaugų plėtra“ yra numatytas LITNET debesijos paslaugų sukūrimas. Sukurtų paslaugų plėtrai yra reikalingi paskirstyti infrastruktūriniai skaičiavimo (serverių) ir duomenų talpyklų resursai. Įsigyti resursai leis optimaliai teikti paslaugas pagal MSI poreikius.

Remiantis tiek pasauliniais, tiek pačios LITNET saugumo incidentų tyrimo tarnybos - LITNET CERT duomenimis, pastebimas didėjantis incidentų, kylančių iš kibernetinių grėsmių, augimas. Kyla poreikis technologiniams sprendimams leidžiantiems realizuoti institucijų saugos politikas, sumažinti grėsmes kritinėms IT infrastruktūroms pasiekiamoms LITNET tinklu arba veikiančiomis jo pagrindu.

Projekto vykdymo rezultate bus sukurta didelio pajėgumo magistralinė LITNET platforma, užtikrinanti 31 mokslo ir studijų institucijai ne mažesnę nei 10 Gbps greitaveikos interneto prieigą. Sukuriant debesų technologijas, bus praplėstas LITNET teikiamų papildomų paslaugų paketas ir padidintas jų prieinamumas. Projekto metu bus įsigytas suvienijančio pažeidžiamumo valdymo tipo apsauginės užtvaros komplektas, kuris įgalintų realizuoti institucines saugos srautų politikas. greitaveikos interneto prieigą. Sukuriant debesų technologijas, bus praplėstas LITNET teikiamų papildomų paslaugų paketas ir padidintas jų prieinamumas. Projekto metu bus įsigytas suvienijančio pažeidžiamumo valdymo tipo apsauginės užtvaros komplektas, kuris įgalintų realizuoti institucines saugos srautų politikas.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

 

Tarptautinės kūrybinių industrijų mokyklos/ International School of Creative Industries kūrimas

Projekto numeris: 
VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-011
Biudžetas: 
1 524 315.92
Biudžetas_EUR: 
441 472.00
Projekto pradžia: 
2013/04/08
Projekto pabaiga: 
2015/08/31
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Projekto tikslas: sukurti materialinę bazę tarptautiniam bendradrabiavimui plėtoti šiuolaikinių menų ir kūrybinių industrijų srityje. Vytauto Didžiojo universitetas, bendradrabiaudamas su Jungtinės karalystės Centrinio Lankašyro universitetu (University of Central Lancashire, toliau - UCLAN), planuoja įkurti Tarptautinę kūrybinių industrijų mokyklą/ International School of Creative Industries (toliau - VDU TKIM/ISCI). Planuojama sukurti naujas studijų programas, bendradarbiaujant su UCLAN, įvesti studijų organizavimo inovacijas. Naujoms menų ir kūrybinių industrijų sritims plėtoti būtina sukurti atitinkamas infrastruktūros sąlygas. Projektas skirtas VDU ir UCLAN universitetų akademinės bendruomenės kūrybinių industrijų studijų mokslinei tiriamajai, meninei, kultūrinei, švietėjiškai veiklai bei saviraiškai skatinti, mokslo ir verslo struktūrų sanglaudos skatinimui. Universitetų ir verslo sektoriaus bendradarbiavimo rezultate sukurtų iniciatyvų, idėjų ir projektų realizavimui. Siekiant didinti VDU TKIM/ISCI tarptautinį bendradarbiavimą, MTTP veiklą, gerinti studijų kokybę ir aplinką, užtikrinti aukštesnę mokslo, švietimo ir ugdymo paslaugų kokybę, prieinamumą bei gerinant visų suinteresuotųjų grupių dalyvavimą MTTP sistemoje tikslinga išplėsti VDU daugiafunkcinio mokslo ir studijų centro pastatą ir sukurti kokybiškam ugdymo procesui reikalingą materialinę bazę. Tikslinė grupė: VDU TKIM/ISCI akademinė bendruomenė – studentai, dėstytojai, personalas ir tarptautinio bendradarbiavimo su UCLAN ir verslo sektoriumi rezultate įgyvendinamų projektų dalyviai. Projekto metu sukurta infrastruktūra pagerins studijų kokybę ir prieinamumą, didins studentų išsilavinimą, kvalifikaciją bei gerins jų įsidarbinimo galimybes. - Papildomų patalpų daugiafunkciniame studijų ir mokslo centre adresu Putvinskio g. 23, Kaune statyba; - VDU TKIM/ISCI veiklai reikalingos įrangos – spec. įrangos, baldų ir kompiuterinės bei programinės įrangos įsigijimas ir pritaikymas.

 

 

Humanitarinių ir socialinių mokslų studijų bei vizualinės kultūros produktų kūrimui, tyrimams ir sklaidai vykdyti reikalingos infrastruktūros plėtra Vytauto Didžiojo universitete

Projekto numeris: 
VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-007
Biudžetas: 
13 030 649.40
Biudžetas_EUR: 
3 773 936.00
Projekto pradžia: 
2011/05/02
Projekto pabaiga: 
2014/04/30
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
13 030 649.40 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
3 773 936.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Įgyvendinant projektą Vytauto Didžiojo universitete siekiama sukurti studijų bazę, skirtą humanitarinių ir socialinių mokslų specialistų rengimui, sukuriant ir atnaujinant bendrąją, technologinę bei informacinę infrastruktūrą naujiems Humanitarinių Socialinių mokslų plėtros iššūkiams: HSM pritaikomumo visuomenės ir ekonomikos poreikiams, jungties su verslu didinimui, komercializavimui; analizuoti reiškinius iš lyginamosios perspektyvos atskleidžiant universalias, globalias ir tuo pačiu vietines, lokalias tendencijas; tarptautinės dimensijos Vytauto Didžiojo universitete plėtra (per mobilumą ir mainus) ir užsienio kalbų mokymosi bei tarpkultūrinės aplinkos universitete kūrimo; humanitarinių ir socialinių mokslų studijų įgyvendinimas – masinis studijų pobūdis. VDU, įgyvendindamas šiuos siekius, kuria naują strategiją ir plėtros koncepciją, kuri aprėps ir stiprins tokias kryptis kaip tautinio tapatumo, tarptautinės ir tarpdisciplininės dimensijų stiprinimas, aktyvesnis mokymosi visą gyvenimą paslaugų teikimas, studijų, mokslo ir verslo glaudesnis jungimas - "4T strategija“ Tikslinė grupė: studentai, dėstytojai. Numatomos veiklos: sukurti tarpdisciplinines laboratorijas, centrus, erdves, skirtas studentų praktinių darbų demonstravimui, savarankiško mokymosi vietas, nuotolinio mokymosi auditorijas su atitinkama programine įranga ir imitacinėmis mokymo programoms.Projekto metu sukurta infrastruktūra pagerins studijų kokybę ir prieinamumą, didins studentų išsilavinimą, kvalifikaciją bei gerins jų įsidarbinimo galimybes. Pagerės studijų bei darbo sąlygos.

       

Biologinių ir žemės gelmių išteklių studijoms reikalingos infrastruktūros atnaujinimas ir sukūrimas (BIOGEONAUDA-C)

Projekto numeris: 
VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-007
Biudžetas: 
10 710 622.90
Biudžetas_EUR: 
3 102 010.00
Projekto pradžia: 
2010/03/03
Projekto pabaiga: 
2015/09/30
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Dabartiniu metu Vilniaus universiteto (toliau-VU) ir Vytauto Didžiojo universiteto (toliau- VDU), kuriuose yra vykdomos su biologinių ir žemės gelmių išteklių naudojimu susijusios visų trijų pakopų studijų programos, mokomųjų ir mokslinių laboratorijų ir mokomųjų lauko praktikų bazių infrastruktūra neatitinka šiuolaikinių mokslo ir studijų reikalavimų. Projekto metu bus atnaujinamos ir sukuriamos mokomosios laboratorijos ir praktikos bazės, reikalingos biologinių ir žemės gelmių išteklių studijoms, t.y. 14 VU gamtos mokslų fakulteto (toliau-GMF) laboratorijų (hidrologijos ir meterologijos, ekosistemų, zoologijos, spec. geografinė, geofiltracijos, poliarizacinė, zooįvairovės, mėginių paruošimo, botanikos ir mikologijos, dist. aerofotometodų, GIS, geografijos, GMF kompiuterinės, geologijos muziejus) bus aprūpintos įranga.Taip pat rekonstruota ir įranga aprūpinta bus VU mokomoji lauko praktikos bazė Puvočiuose Varėnos raj., sukurta reikalinga infrastruktūra lauko praktikos bazėje Kairėnuose Vilniaus raj. VDU bus suremontuotos 10 (bandinių paruošimo, aplinkos monitoringo, gyvūnų išgyvenamumo, augalų įvairovės, gyvūnų įvairovės, biologinių išteklių analizės, augalų išgyvenamumo, populiacijų ekologijos, aplinkos toksikologijos, ląstelės biologijos), bei įranga aprūpintos 8 laboratorijos (bandinių paruošimo, aplinkos monitoringo, gyvūnų išgyvenamumo, augalų įvairovės, gyvūnų įvairovės, biologinių išteklių analizės, augalų išgyvenamumo, populiacijų ekologijos). Įgyvendinus projektą bus sudarytos sąlygos studentams įsisavinti metodus, įgyti įgūdžių ir žinių, reikalingų darbui valstybės įstaigose, mokslo ir studijų institucijose bei verslo įmonėse, sprendžiančiose biologinių ir žemės gelmių išteklių naudojimo problemas.

Biotechnologijos ir biofarmacijos specialistų rengimui ir MTEP veiklai skirtos infrastruktūros kūrimas bei atnaujinimas (BIOTEFA-C/D)

Projekto numeris: 
VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-003
Biudžetas: 
17 770 000.00
Biudžetas_EUR: 
5 146 547.00
Projekto pradžia: 
2010/07/02
Projekto pabaiga: 
2012/12/31
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Projekto metu bus atnaujinta ir išplėtota projekto dalyvių biotechnologijos ir biofarmacijos mokslų ir studijų infrastruktūra, įsigyta susijusi MTEP, laboratoriniams darbams naudojama įranga. Nauja įranga bus aprūpinta 15 mokomųjų, 10 mokslinių laboratorijų minėtose institucijose (viso bus nupirkti 27 įrangos komplektai). Projekto atsiradimą lėmė turima pasenusi ir nepakankama MTEP bazė, šiuolaikinių biotechnologijos ir biofarmacijos MTEP darbų, aukštos kvalifikacijos specialistų poreikis.

Pasaulio lietuvių universiteto (PLU) idėjos realizavimas Vytauto Didžiojo universitete

Projekto numeris: 
VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-001
Biudžetas: 
7 819 740.50
Biudžetas_EUR: 
2 264 753.00
Projekto pradžia: 
2010/11/09
Projekto pabaiga: 
2015/10/31
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Projekto tikslas: kuriant naują universiteto viziją – Pasaulio Lietuvių universiteto plėtrą ir įgyvendinant “4T“ koncepciją, išplėsti ir pritaikyti naujajai vizijai VDU ilgalaikę valdymo restruktūrizavimo, fakultetų reformavimo ir optimizavimo įgyvendinimo strategiją, sukurti modernią infrastruktūrą, gerinti studijų kokybę, skatinti menų ir socialinių mokslų studijų plėtrą, studijų prieinamumo didinimą. Tikslui pasiekti numatomi uždaviniai: sukurti ir rekonstruoti Pasaulio lietuvių universitetui reikalingą infrastruktūrą efektyvioms ir kokybiškoms studijoms užtikrinti. Tikslinė grupė: studentai, dėstytojai. Numatomos veiklos: - sujungti Socialinių mokslų ir Socialinės gerovės fakultetus, ir perkelti šį naują integruotą fakultetą į rekonstruojamą ir praplečiamą pastatą Jonavos g. 66; - pastatyti pastatą V. Putvinskio g., sukuriant Daugiafunkcinį studijų ir mokslo centrą; sukurti „Menų miestelį“ rekonstruojamame ir studijoms pritaikomame Muitinės g. 7 pastate. Projekto metu sukurta infrastruktūra pagerins studijų kokybę ir prieinamumą, padės didinti studentų išsilavinimą, kvalifikaciją bei gerins jų įsidarbinimo galimybes. Pagerės studijų bei darbo sąlygos.

 

 

Lietuvos kūrybinių ir kultūrinių industrijų studijų ir mokslo tyrimams bei meninei praktikai skirtos technologinės ir informacinės infrastruktūros kūrimas ir atnaujinimas

Projekto numeris: 
VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-004
Biudžetas: 
4 753 121.00
Biudžetas_EUR: 
1 376 598.00
Projekto pradžia: 
2010/08/02
Projekto pabaiga: 
2015/04/30
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
0.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
0.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Atsižvelgiant į spartų KI sektoriaus augimą, jam specialistus rengiančiose Lietuvos aukštosiose universitetinėse mokyklose subrendo poreikis, tobulinant savo studijų ir mokslo sistemą, žymiai didesniu mastu nei iki šiol skatinti glaudžią Lietuvos meno, mokslo, studijų ir verslo integraciją.

Subscribe to RSS - Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA)