Konstantinas Kurževas

Aukštųjų mokyklų studentų ir darbuotojų mobilumas Programos šalyse

Projekto numeris: 
2015-1-LT01-KA107-013387
Biudžetas_EUR: 
57 210.00
Projekto pradžia: 
2015/05/01
Projekto pabaiga: 
2017/05/31
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
57 210.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Įgyvendinančioji institucija: 
Programa: 

Aukštųjų mokyklų studentų ir darbuotojų mobilumas Programos šalyse

Projekto numeris: 
2015-1-LT01-KA103-013394
Biudžetas_EUR: 
467 550.00
Projekto pradžia: 
2015/06/01
Projekto pabaiga: 
2016/09/30
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
467 550.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Įgyvendinančioji institucija: 
Programa: 

GRADual: Increasing Students/Graduates Employment Readiness

Projekto numeris: 
2014-1-LT01-KA203-000645
Biudžetas: 
519 497.93
Biudžetas_EUR: 
150 457.00
Projekto pradžia: 
2014/09/01
Projekto pabaiga: 
2016/08/31
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
44 040.46 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
12 755.00 EUR
Atsakingas VDU padalinys: 

Projekto tikslas – sustiprinti tarp verslo ir universitetų tarpininkaujančių organizacijų (angl. Intermediary Organisations) gebėjimus teikti efektyvias ir inovatyvias paslaugas universitetams ir įmonėms, siekiant pagerinti besimokančiųjų pasirengimą darbo rinkai per studentų ir absolventų praktikų schemas bei kitas praktinio mokymo ar karjeros orientavimo priemones.

Pagrindinės projekto tikslinės grupės –tarp verslo ir universiteto tarpininkaujančių organizacijų, universitetų bei NVO darbuotojai, dalyvaujančių universitetų administracija, dėstytojai bei verslo atstovai.

Numatomi pagrindiniai rezultatai:
Sukurtas žinių ir ekspertizės tinklas universitetų ir verslo bendradarbiavimui per studentų ir absolventų praktikas.
Apibendrinta strateginėje partnerystėje dalyvaujančių tarp universiteto ir verslo tarpininkaujančių organizacijų geroji praktika bei išmoktos pamokos bei jų pagrindu parengtos gairės tarpininkaujančioms organizacijoms, universitetams, verslui bei politikos formuotojams tiek nacionaliu, tiek ir ES lygiu.
Parengta metodinė medžiaga mokymams apie absolventų praktikų programų rengimą, organizavimą bei įgyvendinimą;
Mokymo programa/-os – integrali absolventų praktikų programos dalis – parengta atsižvelgiant į Lietuvos universitetų ir verslo poreikius bei remiantis strateginių partnerių patirtimi įgyvendinant absolventų programas.
Projekto metu bus organizuoti 2 trumpalaikiai jungtiniai renginiai, skirti strateginių partnerių personalo atstovų mokymui.

Projekto rezultatai:

Sukurtas žinių ir ekspertizės tinklas universitetų ir verslo bendradarbiavimui per studentų ir absolventų praktikas.
Apibendrinta strateginėje partnerystėje dalyvaujančių tarp universiteto ir verslo tarpininkaujančių organizacijų geroji praktika bei išmoktos pamokos bei jų pagrindu parengtos gairės tarpininkaujančioms organizacijoms, universitetams, verslui bei politikos formuotojams tiek nacionaliu, tiek ir ES lygiu. - "GUIDELINES_INTERSHIP SCHEMES_2015"
Parengta metodinė medžiaga mokymams apie absolventų praktikų programų rengimą, organizavimą bei įgyvendinimą; -  "O2_Peer Learning Material_Curriculum"
Mokymo programa/-os – integrali absolventų praktikų programos dalis – ("Curriculum Developed") parengta atsižvelgiant į Lietuvos universitetų ir verslo poreikius bei remiantis strateginių partnerių patirtimi įgyvendinant absolventų programas. Atlikto tyrimo rezultatai lietuvių kalba, GRADUAL_LPK Survey_LT-2, \
 
Projekto metu suorganizuoti 2 trumpalaikiai jungtiniai renginiai, skirti strateginių partnerių personalo atstovų mokymui.

Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų ir I-II pakopų studentų tarptautinių praktikų / stažuočių užsienyje (ES, ELPA ir NATO šalyse) reziduojančiose įmonėse ir tarptautinėse organizacijose modelio sukūrimas

Projekto numeris: 
VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-003
Biudžetas: 
2 000 000.00
Biudžetas_EUR: 
579 240.00
Projekto pradžia: 
2010/11/30
Projekto pabaiga: 
2012/11/30
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
0.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
0.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Remiantis oficialia Europos Sąjungos ir Lietuvos statistika, Lietuvoje yra nepakankamas aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų tarptautinis akademinis mobilumas dėl skirtingų šios veiklos infrastruktūrų išvystymo lygio, naudojamų skirtingų metodų bei informacijos stokos.Problema bus išspręsta sukuriant modelį Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų tarptautinių praktikų/stažuočių vystymui, sukuriant modelio įgyvendinimui reikalingą aplinką. Modelis bus pagrįstas bendradarbiavimu su studijų ir mokslo institucijomis, verslo įmonėmis, vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje.Projekto tikslas: sukurti efektyviai veikiantį Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų tarptautinių praktikų/stažuočių modelį. Įgyvendinant projektą numatoma:sukurti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų tarptautinių praktikų/stažuočių modelį;parengti aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų tarptautinių praktikų/stažuočių įgyvendinimo modelio aprašą bei tarptautinių praktikų/stažuočių įgyvendinimo vadovą; sukurti aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų tarptautinių praktikų/stažuočių internetinį tinklapį ir suformuoti duomenų bazes; įsteigti bendradarbiaujančių aukštųjų mokyklų tinklą (konsorciumą) socialinių, humanitarinių, technologinių, žemės ūkio ir veterinarijos studijų krypčių tarptautinių praktikų/stažuočių koordinavimui; atlikti bandomąjį modelio įgyvendinimą ir vertinimą.

Subscribe to RSS - Konstantinas Kurževas