Centrinė projektų valdymo agentūra

VDU Muzikos akademijos tarptautinio konkurencingumo plėtojimui reikalingos infrastruktūros kūrimas

Projekto numeris: 
VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-011
Biudžetas: 
10 000 000.00
Biudžetas_EUR: 
2 896 200.00
Projekto pradžia: 
2013/03/27
Projekto pabaiga: 
2015/09/30
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
10 000 000.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
2 896 200.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Projekto tikslas: Plėtoti ir didinti VDU Muzikos akademijos (VDU MA) tarptautinį konkurencingumą gerinant studijų kokybę, skatinant menų mokslų studijų plėtrą ir prieinamumo didinimą. Kartu projektu siekiama VDU MA veiklos sanglaudos ir tęstinumo su VDU įgyvendinama „4T“ koncepcija ir PLU vizija. Įgyvendinant nustatytus tikslus sukurti modernią infrastruktūrą: rekonstruoti, išplėsti ir pritaikyti VDU MA pastatą bei materialinę bazę siekiant aukščiausius šiuolaikinius reikalavimus atitinkančiam studijų proceso vykdymui. VDU MA neturi tinkamos infrastruktūros projekto tikslui pasiekti, trūksta studijoms ir kultūrinei veiklai pritaikytų patalpų, todėl nėra galimybių gerinti studijų kokybę, plėsti studijų apimtis ir didinti akadmijos tarptautinį konkurencingumą. Turimų studijų patalpų techninė būklė yra prasta ir neatitinkanti šiuolaikinių reikalavimų. VDU iš nuosavų lėšų nėra finansiškai pajėgi įgyvendinti projektą, todėl ES parama yra būtina, siekiant pagerinti mokymo paslaugų kokybę. Tikslinė grupė: akademinė bendruomenė, meno, kultūros kolektyvai, sociokultūrinės saviraiškos ir muzikinės kompetencijos stokojantys asmenys. Numatomos veiklos:Projekto metu sukurta infrastruktūra pagerins studijų kokybę ir prieinamumą, didins studentų išsilavinimą, kvalifikaciją bei gerins jų įsidarbinimo galimybes. Pagerės studijų bei darbo sąlygos. - VDU Muzikos akademijos pastato adresu V. Čepinskio g. 5 Kaune rekonstrukcija;- VDU Muzikos akademijos veiklai reikalingos įrangos – muzikos instrumentų, baldų ir kompiuterinės įrangos įsigijimas ir pritaikymas.

Lietuvių kalbos sintaksinės-semantinės analizės sistema tekstynui, lietuviškam internetui ir viešojo sektoriaus taikymams

Projekto numeris: 
VP2-3.1-IVPK-12-K-01-007
Biudžetas: 
10 993 313.88
Biudžetas_EUR: 
3 183 883.00
Projekto pradžia: 
2011/07/04
Projekto pabaiga: 
2015/05/01
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
10 993 313.88 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
3 183 883.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Projekto tikslas - sudaryti geresnes sąlygas asmenims ir organizacijoms vartoti lietuvių rašytinę kalbą elektroninėje erdvėje savo profesinėje ir asmeninėje veikloje, kaupti ir saugoti lietuvių rašytinės kalbos ir kultūros išteklius bei pasinaudoti naujausiais interneto IT sprendimais, tam sukuriant interaktyvias elektronines lietuvių rašytinės kalbos ir semantikos paslaugas ir išteklius bei juos saugančią informacinę sistemą. Laukiami projekto rezultatai: viešosios elektroninės lietuvių rašytinės kalbos naujovių vartosenos, lietuvių kalbos sintaksinės-semantinės analizės, lietuviškų svetainių turinio analizės ir paieškos paslaugos; lietuvių kalbos sintaksinės?semantinės analizės ir paieškos priemonės informacinių sistemų ar paslaugų kūrėjams; elektroniniai lingvistiniai ir semantiniai lietuvių kalbos ištekliai; lietuvių kalbos sintaksinės-semantinės analizės informacinė sistema, galinti tapti lietuvių kalbos ir semantikos technologijų infrastruktūros pagrindu. Projekto tikslinės grupės yra: 1) asmenys, vartojantys lietuvių rašytinę kalbą elektroninėje erdvėje; 2) viešojo ir privataus sektoriaus organizacijos; 3) taikomųjų kompiuterinių sprendimų ir elektroninių paslaugų, kuriuose naudojama sintaksinė-semantinė rašytinės lietuvių kalbos analizė, kūrėjai. Sistema taip pat naudosis lietuvių kalbos ir semantikos mokslininkai ir tyrėjai, lietuvių kalbos lingvistinių ir semantinių išteklių kūrėjai.Projektą kartu įgyvendina du partneriai ? Vytauto Didžiojo universitetas, turintis patirtį kompiuterinių lingvistinių išteklių kaupimo ir rašytinės kalbos lingvistinės analizės srityse, ir Kauno Technologijos universitetas, turintis patirtį semantinių technologijų taikymo ir informacinių sistemų kūrimo srityse.     

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) duomenų saugyklų modernizavimas nacionalinių mokslo programų bei mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) projektų vykdymui

Projekto numeris: 
Nr. VP2-1.1-ŠMM-06-V-01-009
Biudžetas: 
1 864 012.03
Biudžetas_EUR: 
539 855.00
Projekto pradžia: 
2012/08/13
Projekto pabaiga: 
2015/09/01
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Įgyvendinančioji institucija: 
Įgyvendinant projektą bus siekiama atnaujinti Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – VDU) bibliotekas, įrengiant atviras duomenų saugyklas. Atnaujinus saugyklų infrastruktūrą, bus išspręstos problemos, susijusios su dokumentų (šaltinių) išsaugojimu, jų prieinamumo užtikrinimu, greitesniu informacijos vartotojams gavimu, kuriuos egzistuoja šiuo metu. Bus įkurtos darbo vietos, kurių įkūrimas sumažins triukšmą bibliotekoje ir sudarys palankesnes sąlygas VDU bendruomenės narių studijoms ir moksliniam darbui.

Projekto tikslui pasiekti bus atliekami šie veiksmai:
1. Atnaujintos VDU saugyklų patalpos, pritaikant jas dokumentų saugojimui pagal patvirtintas higienos normas (HN);
2. Pritaikytos VDU saugyklų patalpos tyrėjų ir mokslininkų darbui;
3. Įsigyjama specializuota įranga tyrėjų ir mokslininkų veiklos efektyvumui užtikrinti.
 
Projekto veiklos prisidės prie mokslinės aplinkos šalies ūkio ir kultūros plėtotės, bus užtikrinta mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (toliau – MTTP) projektų vykdymui reikalinga technologinė ir informacinė infrastruktūra. Projekto lėšomis bus sukurta infrastruktūra, kuri reikalinga mokslinės aplinkos gerinimui, vykdant socialinių mokslų, humanitarinių mokslų, menų srities tyrimus, įtraukiant į tiriamuosius darbus studentus, socialinius dalininkus, tyrimų projektų užsakovus ir partnerius. Palankios mokslinės aplinkos sukūrimas ir jos pagalba plėtojamų tyrimų ir žinių plėtros elementai yra vieni pagrindinių prielaidų skatinant sėkmingą žinių ekonomikos plėtrą ir raidą Lietuvoje. Įgyvendinus Projektą bus išsaugota didelė dalis leidinių, kurie kitu atveju būtų sunaikinti, ir leis mokslinių tyrimų rezultatus perkelti į verslo sferą, taip sustiprinant tarpusavio bendradarbiavimą.
 
Subscribe to RSS - Centrinė projektų valdymo agentūra