Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas

Globalizacijos (transnacionalizavimo) poveikis valstybinio ir tautinio tapatumo fragmentacijai

Projekto numeris: 
VAT-41/2012 / VAT-12025
Biudžetas: 
191 300.00
Biudžetas_EUR: 
55 404.00
Projekto pradžia: 
2012/06/01
Projekto pabaiga: 
2014/12/31
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
191 300.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
55 404.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Sovietinių atminties ritualizavimo formų perėmimas lyginamoji Vidurio-Rytų Europos analizė

Projekto numeris: 
VAT-43/2012
Biudžetas: 
200 000.00
Biudžetas_EUR: 
57 924.00
Projekto pradžia: 
2012/09/04
Projekto pabaiga: 
2014/12/31
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
200 000.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
57 924.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Lituanistinių skaitmeninių išteklių metaduomenų sistemos sukūrimas ir suderinimas su CLARIN

Projekto numeris: 
VAT-29/2010
Biudžetas: 
69 000.00
Biudžetas_EUR: 
19 983.00
Projekto pradžia: 
2010/09/29
Projekto pabaiga: 
2010/12/31
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
69 000.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
19 983.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Lituanistinių skaitmeninių išteklių metaduomenų sistemos sukūrimas ir suderinimas su CLARIN.

Lietuvių egzodo paveldo likimai

Projekto numeris: 
VAT-10014
Biudžetas: 
229 200.00
Biudžetas_EUR: 
66 380.00
Projekto pradžia: 
2010/09/01
Projekto pabaiga: 
2012/09/30
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
229 200.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
66 380.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Projektas „Lietuvių egzodo paveldo likimai“ yra skirtas egzilio paveldo Lietuvoje ir užsienyje likimams: informacijos apie paveldo išsibarstymą surinkimui, analizei bei sisteminimui. Jo tikslas – atpažinti, rinkti, sisteminti duomenis apie lietuvių išeivijos archyvinį palikimą Lietuvoje ir surinktos informacijos pagrindu sukurti egzodo paveldo duomenų bazę. Jo pranašumas yra tai, jog praktiniai darbai yra siejami su teorinių tyrimų rezultatais. Iki šiol Lietuvoje nėra jokios institucijos ar organizacijos, kuri sudarytų galimybes mokslininkui lengviau rasti informaciją apie išeivijos lietuvių archyvinį palikimą Lietuvoje vienoje sisteminėje duomenų bazėje. Tokio pobūdžio duomenų bazė internete palengvins tyrinėtojų darbą ir bus plačiai naudojama.

Lietuviai pasaulyje: tautinio identiteto išsaugojimas emigracijoje

Projekto numeris: 
VAT-10022
Biudžetas: 
284 000.00
Biudžetas_EUR: 
82 252.00
Projekto pradžia: 
2010/09/01
Projekto pabaiga: 
2012/12/31
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
284 000.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
82 252.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

 Lietuviai pasaulyje: tautinio identiteto išsaugojimas emigracijoje“ (Nacionalinės mokslo programos „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ mokslinių tyrimų projektas, Nr. VAT-10022, projekto vykdymo laikas – 2010 m. 09 mėn. – 2012 m. 12 mėn.). Projektą vykdančioji mokslininkų grupė: dr. Daiva Dapkutė (projekto vadovė), prof. habil. dr. Egidijus Aleksandravičius, doc. dr. Daiva Kristina Kuzmickaitė, dr. Linas Saldukas, Ingrida Celešiūtė, Kristina Ūsaitė, Diana Jovaišienė.
Nagrinėjant atskiras emigracijos iš Lietuvos bangas (XIX a. pabaigos – XX a. pradžios ekonominė emigracija, vadinamieji grynoriai; politiniai pabėgėliai po Antrojo pasaulinio karo – dipukai; ir dabartinė emigracija), tyrinėjama lietuvių tapatybės kaita emigracijoje, tautinio tapatumo išlaikymo būdus bei problemas svetimame krašte. Rengiami seminarai, mokslinės konferencijos, kurių metu Lietuvos mokslininkai, užsiimantys Lietuvos emigracijos istorijos, dabartinės lietuvių migracijos tyrimais, aptaria ir diskutuoja lietuvių emigracijos tapatybių kaitos klausimais. Mokslinių tyrimų rezultatai publikuojami Instituto leidžiamame žurnale „OIKOS: lietuvių migracijos ir diasporos studijos“. Ruošiama monografija „Pasaulio lietuvių istorija“.

Sekuliarizacijos proceso ypatumai Lietuvoje: viešo ir privataus religingumo sankirtos

Projekto numeris: 
VAT-10056
Projekto pradžia: 
2010/09/01
Projekto pabaiga: 
2013/08/31
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Projekto tikslas – atskleisti sekuliarizacijos proceso ypatumus Lietuvoje,
ištiriant šio proceso dimensijų raiškos intensyvumą ir specifiką. Šio tikslo
bus siekiama vykdant tokius išsikeltus uždavinius: pirma, atliekant mokslinės
literatūros apie sekuliarizacijos proceso raišką ir dimensijas šiuolaikiniame
pasaulyje analizę; antra, nustatant bažnyčios/religijos/visuomenės santykių pobūdį;
trečia, analizuojant procesus ir praktikas, atskleidžiančias religijos vietą ir
vaidmenį šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje; ketvirta, ištiriant
sekuliarizacijos proceso raišką individualiame lygmenyje, nustatant
individualizacijos ir tradiciškumo santykį bei atskleidžiant naujas religingumo
ir dvasingumo formas; penkta, ištiriant religinių simbolių naudojimo būdus
lietuvių kultūrinės tapatybės darybos procesuose.

 
Pirmas projekto etapas -
sekuliarizacijos proceso sampratų ir indikatorių įvairovės analizė, atliekant
mokslinės literatūros analizę. Antras etapas – dokumentų (reglamentuojančių bažnyčios
ir valstybės santykius) bei žiniasklaidos turinio ir diskurso analizė, siekiant
nustatyti bažnyčios/religijos/visuomenės santykių pobūdį bei religijos vietą ir
vaidmenį šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje. Trečias etapas –
sekuliarizacijos proceso raiškos individualiame lygmenyje analizė, atliekant
kokybinius empirinius tyrimus – dalyvaujamąjį stebėjimą ir pusiau struktūruotus
interviu su tikslinėmis socialinėmis grupėmis. Ketvirtas etapas – teorinių prielaidų,
gautų remiantis antrojo ir trečiojo etapo tyrimų rezultatais verifikavimas,
atliekant kiekybinį tyrimą – reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą. Penktas
etapas - sekuliarizacijos proceso dimensijų intensyvumo ir specifiškumo Lietuvoje
ir kitose Europos visuomenėse palyginamoji analizė.

Krikščioniškoji ikonografija XVII - XX a. Lietuvos dailėje: tradicijos ir transformacijos

Projekto numeris: 
VAT-12031
Biudžetas: 
223 900.00
Biudžetas_EUR: 
64 845.00
Projekto pradžia: 
2012/03/20
Projekto pabaiga: 
2014/11/30
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
223 900.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
64 845.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Atsižvelgiant į Lietuvoje vis dar fragmentišką
sistemingų mokslinių krikščioniškosios ikonografijos tyrimų visumą, vienas
pagrindinių projekto siekių – įvertinti Lietuvos paveldą visais
krikščioniškosios kultūros klestėjimo amžiais aktualių temų aspektu ir tokiu
būdu užpildyti vieną iš mūsų menotyros spragų. Tyrimo tikslas – ikonografiniu-ikonologiniu
išsamiai ištirti ir įvertinti Švč. Mergelės Marijos gyvenimo istorijos siužetus
LDK dailėje, atskleisti temos ikonografijos transformacijas XIIX – XX a.
Lietuvos mene; atlikti atvejo studiją – Pažaislio  kamaldulių vienuolyno ir bažnyčios freskų
ciklo analizę ir įvertinimą, išskiriant Marijos siužetų reikšmę jame. Tikimasi
į Lietuvos menotyros apyvartą įtraukti naujus kūrinius, patikslinti ir
praplėsti esamus tyrimus.

Kalendorinių švenčių (re-)konstrukcijų santykio su lietuvių tapatumu tyrimai (KaTa)

Projekto numeris: 
VAT-30/2012
Biudžetas: 
149 600.00
Biudžetas_EUR: 
43 327.00
Projekto pradžia: 
2012/04/01
Projekto pabaiga: 
2014/12/31
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
149 600.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
43 327.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Politinė tauta LDK XV - XVI a.: kunigaikščių sluoksnio integravimo prielaidų tyrimas

Projekto numeris: 
VAT-55/2012
Biudžetas: 
227 500.00
Biudžetas_EUR: 
65 888.00
Projekto pradžia: 
2012/09/03
Projekto pabaiga: 
2014/08/31
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
227 500.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
65 888.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Lietuvių tautinė katalikų bažnyčia: etnoreliginis tapatumas išeivijoje

Projekto numeris: 
VAT-59/2012
Biudžetas: 
132 200.00
Biudžetas_EUR: 
38 287.00
Projekto pradžia: 
2012/09/03
Projekto pabaiga: 
2013/01/01
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
132.20 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
38.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 
Subscribe to RSS - Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas