ES struktūrinė parama

Informacinių technologijų infrastruktūros skirtos studijų programoms, moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai sukūrimas IT NKP INFRA

Projekto numeris: 
VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-005
Projekto pradžia: 
2010/03/03
Projekto pabaiga: 
2015/12/04
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
1 702 233.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
493 000.69 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos infrastruktūros aukštosiose mokyklose plėtotė

Projekto numeris: 
VP3-2.2-ŠMM-07-V-01-002
Biudžetas_EUR: 
13 562.46
Projekto pradžia: 
2010/08/10
Projekto pabaiga: 
2014/08/31
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
13 562.46 EUR
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Sėkmingo verslo asistentas

Projekto numeris: 
VP2-2.2-ŪM-02-K-01-016
Biudžetas_EUR: 
276 333.00
Projekto pradžia: 
2014/01/01
Projekto pabaiga: 
2015/06/30
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
95 412.30 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
27 633.31 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 

Vytauto Didžiojo universiteto Kauno botanikos sodo biologiškai skaidžių atliekų surinkimo, perdirbimo ir gautų produktų panaudojimo technologinės sistemos sukūrimas

Projekto numeris: 
-
Biudžetas: 
185 055.00
Biudžetas_EUR: 
53 595.00
Projekto pradžia: 
2013/07/19
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
185 055.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
53 595.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra

Projekto numeris: 
LLP-ERA-ESF-2013-LT-1040/ VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-001
Biudžetas: 
316 510.00
Biudžetas_EUR: 
91 667.00
Projekto pradžia: 
2013/08/01
Projekto pabaiga: 
2014/09/28
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
316 510.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
91 667.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 

Vytauto Didžiojo universiteto pastato Kaune, S. Daukanto g. 28, modernizavimas

Projekto numeris: 
KKS-S-53(2013)
Biudžetas: 
1 487 017.17
Biudžetas_EUR: 
430 669.00
Projekto pradžia: 
2013/05/07
Projekto pabaiga: 
2014/07/31
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Inovatyvaus verslo kūrimo skatinimas

Projekto numeris: 
VP2-1.4-ŪM-05-V-01-006
Biudžetas: 
9 616 739.00
Biudžetas_EUR: 
2 785 200.00
Projekto pradžia: 
2015/09/30
Projekto pabaiga: 
2014/08/20
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
508 484.66 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
147 267.00 EUR
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Projekto esmė

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) - pagrindinė valstybės institucija, atsakinga už inovacijų politikos įgyvendinimą šalyje. Inovacijos yra vienas svarbiausių šalies ekonomikos vystymosi veiksnių, tačiau, pagal Inovacijų sąjungos švieslentę (Europos Sąjungos (ES) valstybių narių rezultatų diegiant inovacijas vertinimo priemonė), Lietuva šiuo metu užima vieną iš paskutinių vietų ES, todėl būtina skatinti inovacijų plėtrą tiek verslo, tiek mokslo srityse, ypatingą dėmesį skiriant tarpusavio bendradarbiavimo, technologijų perdavimo procesams.

Projekto tikslas -  didinti aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį skatinant technologinių bei inovatyvių įmonių steigimąsi ir vystymąsi.

Projekto įgyvendinimo metu mokslo ir studijų institucijų (MSI) bei mokslo ir technologijų parkų (MTP) bendros komandos:

1. Atrinks geriausias studentų, doktorantų, jaunųjų mokslininkų ir tyrėjų idėjas ir jų pagrindu idėjų autorių komandos steigs smulkaus ir vidutinio (SVV) subjektų statutą atitinkančius ekvivalentus.

2. Padės išgryninti ir patikrinti turimas verslo idėjas, konsultuos dėl prototipų ir (ar) maketų kūrimo, būtinų produktui sukurti papildomų tyrimų, padės parengti kokybiškus investicinius pasiūlymus taip, kad jie atitiktų sekančių paramos jaunam verslui etapų reikalavimus.

Projekto metu bus sukurta MSI ir MTP kartu veikimo sistema, skatinanti technologijų perdavimą tarp MSI, ugdančių verslumo gebėjimus ir padedančių generuoti verslias ir novatoriškas idėjas, bei MTP, užtikrinančių tolimesnį sukurtų idėjų, naujų verslų vystymą, augimą, įvedimą į rinką ir naujų inovatyvių technologinių įmonių inkubavimą.

Projekto uždaviniai

Sudaryti galimybes studentams, doktorantams jauniesiems mokslininkams ir tyrėjams generuoti, išgryninti verslo idėjas, steigti naujas aukštos pridėtinės vertės technologines įmones ir, gaunant konsultacijas, kurti maketus ir (ar) prototipus ir gauti lengvatines sąlygas plėtojant ir vystant verslus.

Projekto veiklos

  1. Studentų, doktorantų, jaunųjų mokslininkų ir tyrėjų idėjų atranka ir viešosios paslaugos idėjų atrankos, verslo pradėjimo ir idėjų vystymo klausimais;
  2. Ekspertinės konsultacijos SVV subjektams mokslinių tyrimų komercinimo, technologijų perdavimo, prototipų ir/ar maketų kūrimo klausimais.

Konkursinis trumpalaikių mokslininkų vizitų finansavimas

Projekto numeris: 
VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-001
Biudžetas: 
6 498 334.00
Biudžetas_EUR: 
1 882 047.00
Projekto pradžia: 
2009/11/16
Projekto pabaiga: 
2015/05/16
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
0.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
0.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Konkursinis trumpalaikių mokslininkų vizitų finansavimas skirtas stiprinti mokslininkų potencialą, skatinant pradėti ir tęsti mokslinę veiklą, raginant mokslininkus likti Europoje bei pritraukti geriausius protus. Taip pat padėti Lietuvos mokslininkams ir tyrėjams pristatyti savo mokslinių tyrimų rezultatus tarptautinei mokslo bendruomenei, užmegzti naudingus kontaktus bei susipažinti su naujausiais mokslo laimėjimais, kas itin prisidės prie mokslininkų ir tyrėjų kompetencijos ir kvalifikacijos kėlimo. Išskiriamos dvi mokslininkų ir tyrėjų grupės: atvykstantys ir išvykstantys. Atvykstantys gali būti užsienio ir Lietuvos mokslininkai ir tyrėjai, kurie bent 2 pastaruosius metus dirbo mokslinį darbą užsienyje. Atvykti gali šioms veikloms: dalyvauti doktorantūros procese, paskaitų ar seminarų ciklui, moksliniam darbui. Išvykstantys mokslininkai ir tyrėjai yra Lietuvos mokslininkai ir tyrėjai, kuriems sudaromos sąlygos dalyvauti tarptautiniuose mokslo renginiuose. Pagrindiniai projekto tikslai: stiprinti išvykusių ir užsienyje dirbančių mokslininkų ryšius su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis, tyrimų institutais, kitomis mokslinius tyrimus vykdančiomis įstaigomis ir įmonėmis, taip keliant jų vykdomų mokslinių tyrimų lygį, padėti pasirengti aukšto lygio užsienio mokslininkų pritraukimui į Lietuvą bei išvykusių iš jos mokslininkų reintegracijai, taip pat Lietuvos mokslininkams ir tyrėjams sudaryti sąlygas dalyvauti tarptautiniuose mokslo renginiuose. Konkursinis trumpalaikių mokslininkų vizitų finansavimas prisideda prie kelių pagrindinių problemų sprendimo: mažinama MTEP struktūrose dirbančių Lietuvos mokslininkų ir tyrėjų emigracija; mažinamas aukštas Lietuvos MTEP struktūrose dirbančių mokslininkų ir tyrėjų amžiaus vidurkis; gerinama Lietuvos aukštojo mokslo ir žiniomis paremtos ekonomikos situacija

.

Vidurio rytų Europa: nacionalinių naratyvų ir atminties politikos konstravimo procesų tyrimas (1989-2011)

Projekto numeris: 
VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-024
Biudžetas: 
899 347.00
Biudžetas_EUR: 
260 468.00
Projekto pradžia: 
2012/10/01
Projekto pabaiga: 
2015/09/30
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
899 347.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
260 468.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Šio projekto prioritetinis tikslas – nacionalinių naratyvų ir memorializacijos procesų palyginamųjų tyrimų Vidurio Rytų Europos regiono erdvėje vystymas, įtraukiant nacionalinių praeities refleksijų analizę į regioninio masto istorinius diskursus. Pagrindiniu tyrimų uždaviniu taps įvairių regiono šalių persidengiančių istorinių pasakojimų lyginamosios analizės, ypatingą dėmesį skiriant konfrontuojančioms praeities interpretacijoms, atliepiančioms bendras ar artimas, kaiminystės lemiamas, regiono šalių istorines patirtis. Planuojamų tyrimų chronologija orientuota į postsovietinį laikotarpį, ženklinantį ankstesnių naratyvų eroziją ir senųjų nararyvų bei memorializacijos pavidalų rekonstravimą ir naujų istorinių pasakojimų ir atminties formų kūrimą. Platus tyrėjų ir tematikos spektras turėtų tapti efektyviu pagrindu ir antram projekto tikslo įgyvendinimui – transnacionalinių tinklų ir kontaktų tarp Vidurio Rytų Europos regiono istorikų bendruomenių plėtojimui. Intensyvėjant įvairių Europos šalių bendradarbiavimui skirtingose mokslinių tyrimų sferose, formuojantis akademiniams tinklams bei transnacionalinėms tyrimų programoms, Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų sričių tyrėjams atsivėrė naujos mokslinės veiklos perspektyvos, kuriomis iki šiol nėra tinkamai pasinaudota. Pagrindiniu kliuviniu neretai tampa mokslinių interesų provincialumas, tyrimų orientacija į siauras specifines nacionalines problemas, ypač būdinga Lietuvos humanitarijai. Šią problemą išspręstų nacionalines ribas peržengiančių tyrimų vykdymas – to ir siekiama šiuo projektu, tyrimu erdve pasirenkant Vidurio Rytų Europos regioną, kurį jungia panašūs istorinės raidos bruožai ir aktualios dabarčiai bendros istorinės patirtys. Bendrų, persidengiančių, kartais konfrontuojančių istorinių pasakojimų palyginamoji analizė aktuali ne tik regiono šalių tyrėjams, bet ir tų šalių visuomenių dialogo svarbiomis istorinėmis problemomis skatinimui.

 

Puslapiai

Subscribe to RSS - ES struktūrinė parama