Lina Kaminskienė

Centre of Excellence for Cultural and Creative Innovations in Lithuania (INNOCULT), Nr. 763748

Projekto numeris: 
763748
Biudžetas_EUR: 
399 718.75
Projekto pradžia: 
2017/09/01
Projekto pabaiga: 
2018/08/31
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
149 687.50 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 
Programa: 

 

The INNOCULT H2020 Teaming Phase 1 project specifically aims to create a Centre of Excellence (CoE) of Creative and Cultural Innovations in Lithuania. 

The new CoE is targeted to perform research and innovation actions in line with the challenges faced in our country and aimed at promoting participatory culture and socio-cultural engagement of diverse societies by supporting cultural and creative processes of integration and disruption. Investigation and measurement of cultural and creative capital value on the basis of developed methodological approach and means will disclose the wide social and economic role the cultural and creative industries play and, therefore, foster networking, entrepreneurship and innovation potential of cultural and creative sector creating conditions for estimating forthcoming model of participatory culture.

The main goal of the Centre of Excellence is to provoke innovative changes in participatory culture and provide a guidance of smart and sustainable changes for cultural and creative organizations and audiences within creative sector to operate in

competitive environment for leading excellence based on investigated and measured cultural and creative processes.

Therefore, the CoE seeks to promote development of CCI institutions, formation of new institutional strategies leading towards inclusive and participatory culture taking into account the importance and shifts of the economical, communicative, technological and social factors, in order for the cultural institutions and network to start functioning as activating centres of social innovations, as hubs for involvement of new audiences (minorities, youth, seniors etc.) increasing competences of culture consumption in respect to the development of CCI.

 

More information here.

 

  This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 763748.

 

ALIANZA: Design and development of a management system of Dual Training for SME's, Nr. 2015-1-ES01-KA202-016193

Projekto numeris: 
2015-1-ES01-KA202-016193
Biudžetas_EUR: 
137 175.00
Projekto pradžia: 
2016/09/12
Projekto pabaiga: 
2017/08/31
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
13 160.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Programa: 

 

 

Dualinio mokymo privalumai yra neabejotini, todėl dauguma Europos ir pasaulio šalių vis labiau siekia apibrėžti dualinio mokymo sampratą. Vis dėl to dualinio mokymo kontekstas ir patirtis skiriasi kiekvienoje Europos Sąjungos (ES) narėje. Kodėl?

Atsakymas slypi kultūriniuose aspektuose, o taip pat ir vietos verslo sektoriaus struktūroje, kurią daugumoje šalių (Ispanijoje, Bulgarijoje ir Lietuvoje) sudaro mikro įmonės (mažiau nei 10 darbuotojų) arba smulkus verslas (mažiau nei 50 darbuotojų). Atsižvelgiant į tokių šalių ribotą verslo sektoriaus struktūrą, tokioms įmonėms nėra lengva įtraukti studentus į dualinį mokymą, suteikiant jiems reikiamą infrastruktūrą, mokytojus ir t.t.

ALIANZA projektas siūlo sprendimą mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) – interaktyvų įrankį, palengvinantį atitikties ieškojimo procesą tarp MVĮ ir profesinio rengimo centrų, siekiant bendradarbiauti dualinio mokymo įgyvendinime.

ALIANZA yra strateginės partnerystės projektas, finansuojamas Europos Komisijos pagal Erasmus+ programą. Projekto numeris: 2015-1-ES01-KA202-016193.

 

http://alianzaproject.eu/

https://www.facebook.com/AlianzaProject

 

 

Professional Development of University Educators for Improving Students' Entrepreneurial Skills (PROFEDU)

Projekto numeris: 
2014-1-PL01-KA203-003551
Biudžetas_EUR: 
142 554.00
Projekto pradžia: 
2014/09/01
Projekto pabaiga: 
2016/08/31
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
52 362.00 EUR
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 
Programa: 

Projekto tikslas - pagerinti verslumo ugdymą aukštojo mokslo institucijose ir tokiu būdu prisidėti prie geresnės aukštojo mokslo kokybės bei potencialo rengiant verslius absolventus.

Projekto tikslas grindžiamas Europos verslumo tyrimų fondo atliktų studijų rezultatais, rodančiais, kad aukštojo mokslo institucijose dirbantiems dėstytojams trūksta žinių ir patirties, studentų verslumo gebėjimų plėtojimui (Entrepreneurship and Higher Education, OECD 2008). Tyrimai atskleidžia, kad dauguma dėstytojų neturi aiškaus supratimo apie verslumo gebėjimus, jiems patiems trūksta verslaus mąstymo, o verslumo gebėjimai dažniausiai siejami su ekonomikos ir verslo studijomis.

Siekiant projekto tikslo bus sukurtos  priemonės, padėsiančios dėstytojams  pagilinti savo žinias apie verslumą bei suteiksiančios prielaidas verslumo gebėjimų ugdymo integravimui į  įvairias studijų programas ir mokomuosius dalykus.Projektu siekiama skatinti verslumo ugdymą, grindžiamą tarpdisciplininiu, tarp-programiniu požiūriu, siejant verslumo gebėjimų plėtojimą  ne tik su verslo ar ekonomikos studijomis, bet taip pat ir su kitomis disciplinomis.

 

Projekto tikslui pasiekti bus įgyvendinti šie uždaviniai:

1. Atlikta verslumo ugdymo aukštojo mokslo sektoriuje praktikos analizė Ispanijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, JAV ir Kanadoje. Pagrindinis analizės tikslas – atskleisti  verslumo gebėjimų ugdymo aukštojo mokslo sektoriuje praktikas ir patirtį, kuri galėtų būti perkelta  ir integruota į verslumo ugdymo modelį aukštojo mokslo institucijose.

2. Parengtas verslumo ugdymo aukštojo mokslo sektoriuje modelis. Modelyje bus aptarti pagrindiniai verslumo ugdymo aspektai: su verslumo ugdymu susijusios pagrindinės sąvokos, principai, požiūriai, didaktiniai metodologiniai verslumo ugdymo parametrai (tokie, kaip verslumo gebėjimų ugdymo ir integravimo į studijų programas principai ir metoda ir pan.), tyrimų inovacijos (kontraktuojamų tyrimų plėtojimas, bendradarbiavimas su verslu, inovatyvių produktų kūrimas), institucinė parama, verslumo gebėjimų detalizavimas žinių, mokėjimų, požiūrių ir vertybių aspektais, dėstytojų profesinis profilis, būtinas  studentų verslumo gebėjimų plėtojimui,  suinteresuotų šalių vaidmuo ugdant verslumą ir kt.

3. Parengti moduliai, skirti dėstytojų profesinio profilio, susijusio su verslumo gebėjimų plėtojimu, stiprinimui. Planuojama parengti keturis modulius, apimančius verslumo ugdymo modelyje aptartus aspektus. Moduliai  mokymų veiklų metu bus išbandyti su projekte dalyvaujančių universitetų dėstytojais.

4. Sukurti verslumo gebėjimų plėtojimo integravimo į studijų programas ir atskirus studijų dalykus scenarijai. Planuojama sukurti mažiausiai 7 scenarijus, skatinančius studentų verslaus mąstymo ir  verslumo gebėjimų plėtojimą.

Įgyvendinant aptartus uždavinius projektas:

-  sudarys galimybes akademinės bendruomenės ir verslo sektoriaus atstovų bendradarbiavimui didinant supratimą apie verslumo gebėjimų svarbą sėkmingoms darbinėms, mokymosi  ir kitoms veikloms;

  - suteiks metododologinį pagrindą ir priemones,  skirtas  dėstytojų ir studentų verslaus mąstymo ir verslumo gebėjimų plėtojimui; 

- suteiks galimybes projekto dalyviams susipažinti su verslumo ugdymo patirtimis ir praktikomis, kurias bus galima perkelti ir integruoti į kasdienines mokymo/mokymosi veiklas;

- suteiks dėstytojams pagalbą kuriant verslumo ugdymo scenarijus;

- prisidės prie dėstytojų profesinio profilio stiprinimo.

Projekto veiklose tiesiogiai dalyvaus 14  pagrindinės projekto tikslinės grupės narių - universitetų dėstytojų: 7 iš Lenkijos, 7 iš Lietuvos. Tačiau projekte numatyti sklaidos seminarai, apskritaus stalo diskusijos ir kiti renginiai sudarys galimybes susipažinti su projekto veiklomis ir rezultatais žymiai platesnėms suinteresuotų šalių grupėms: universiteto administraciniam personalui, verslo sektoriaus atstovams, darbdaviams.

Tikimės, kad projektas prisidės prie tarptautinio bendradarbiavimo ir patirties plėtojant verslumo gebėjimus stiprinimo. Projekto rezultatai turėtų padėti žengti žingsnį remiant verslumo ugdymo ir verslumo kultūros procesus tiek  Lenkijos, Lietuvos ir Ispanijos, tiek ir kitų Europos šalių visuomenėse ir skatinti tolesnius šios srities tyrimus bei projektus.

Švietimo sistemos organizacijų administracinio personalo neformalaus ir savaiminio mokymosi pripažinimas

Projekto numeris: 
2004-LT0009-TES-2NOR-02-062
Biudžetas: 
208 522.00
Biudžetas_EUR: 
60 392.00
Projekto pradžia: 
2010/01/01
Projekto pabaiga: 
2010/12/31
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
208 522.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
60 392.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Programa: 

Paprojektis buvo įgyvendinamas pagal Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schemą „Patirties perdavimo ir bendradarbiavimo ryšių tarp vietinio, regioninio ir euroregioninio lygio partnerių Lietuvoje ir Norvegijoje stiprinimas“. Paprojekčio veiklos buvo bendrai finansuojamos Norvegijos Karalystės ir Lietuvos Respublikos. Paramos gavėjai – Vytauto Didžiojo universitetas (Kaunas) ir Norvegijos nacionalinė mokymosi visą gyvenimą agentūra (VOX).

Paprojekčio tikslas - švietimo organizacijų neakademinio administracinio personalo neformaliai ir savaime įgytų kompetencijų pripažinimas, siekiant tikslingo kvalifikacijos tobulinimo ir karjeros planavimo. Paprojekčio rezultatai:
• Parengti 5 neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų ir kompetencijų pripažinimo vertintojai VDU
• Parengta ir publikuota neformaliai ir savaime įgytų mokymosi pasiekimų ir kompetencijų pripažinimo metodika (lietuvių ir anglų kalbomis)
• Parengtas neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų ir kompetencijų pripažinimo procedūros aprašas
• Įvertinti 30-ties administracinio personalo (VDU) atstovų neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimai ir pripažintos vadybos bei administravimo srities kompetencijos
• Parengtas ir publikuotas mokslinis straipsnis žurnale „Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos“ Nr. 20
• Parengtos ir publikuotos politinės-praktinės rekomendacijos dėl švietimo organizacijos darbuotojų neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų pripažinimo (lietuvių ir anglų kalbomis)
• Organizuotas baigiamasis seminaras.

 

Studentų praktinių įgūdžių stiprinimas viešbučių ir restoranų sektoriuose

Projekto numeris: 
VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-106
Biudžetas: 
1 271 480.00
Biudžetas_EUR: 
368 246.00
Projekto pradžia: 
2010/04/20
Projekto pabaiga: 
2012/12/31
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
1 271 480.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
368 246.00 EUR
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Projekto metu bus tobulinamas studentų praktikos atlikimo modelis viešbučiuose ir restoranuose.
Projekto lėšomis bus sukurta vieninga praktikos užduočių, praktikos vietų informacinė bazė, kuria vėliau naudosis ir kitos sektoriaus įmonės.

Dotacija parengiamajam vizitui vykstant į kontaktinį seminarą

Projekto numeris: 
LLP-LdV-PV-2010-LT-0239
Biudžetas: 
3 100.00
Biudžetas_EUR: 
897.00
Projekto pradžia: 
2010/05/06
Projekto pabaiga: 
2010/12/31
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
3 100.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
897.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 

Parengiamasis vizitas vykstant į kontaktinį seminarą Suomijoje.

Learning Labs for the Transfer of LLL Strategies

Projekto numeris: 
190475-LLP-2010-ES-KA1ECETB
Biudžetas: 
706 411.65
Biudžetas_EUR: 
204 590.00
Projekto pradžia: 
2011/03/01
Projekto pabaiga: 
2012/08/31
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
110 158.50 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
31 904.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 
Programa: 

Knowledge and expertise regarding the development and implementation of LLLS is irregular distributed at European level and it is often fragmented, so that it cannot easily be used or transferred to other contexts. Communication between relevant stakeholders (both at national /regional and at transnational level) is difficult, and information regarding recurring problems and challenges, as well as embrace solutions, is not sufficiently disseminated. It will be necessary, therefore, strengthening transnational cooperation between institutions active in the field of LLL to promote the exchange of innovative and successful policies and strategies among countries.

http://labs2learn.eu/

Subscribe to RSS - Lina Kaminskienė