Projektinės veiklos tarnyba

#European Mobility Placements for Open Innovation” (#empl-oi)

Projekto numeris: 
2015
Biudžetas_EUR: 
294 229.00
Projekto pradžia: 
2015/09/01
Projekto pabaiga: 
2018/08/31
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 
Programa: 

Smart Practice - Empowering Entrepreneurial Skills in Higher Education

Projekto numeris: 
2015-1-LT01-KA203-013477-999590627
Projekto pradžia: 
2015/09/01
Projekto pabaiga: 
2017/08/31
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
32 800.00 EUR
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 
Programa: 

Improvement of student‘s practical skills, entrepreneurship education, higher eeducation quality improvement, promoting cooperation of education and business sectors.

The project is aimed at contributing to efforts to empower HEIs to work adequately with business to bring theoretical knowledge and learning experience closer to the reality of the working environment, to provide the right skills for employability,  to encourage development of transversal skills needed to ensure young people are able to be entrepreneurial and adapt to the labor market needs.  These aims are relatively connected with Lithuanian Education strategy 2013-2022.

Stimulating the development of entrepreneurial skills is  one of the key policy issue for Member States  and higher education institutions  (European Commission, Supporting growth and jobs-an agenda for the modernization of Europe’s higher education system, 2011; Bologna process documents; Europa 2020). Different researches show that although employers are satisfied with the knowledge level of graduates, the lack of ability to apply the acquired knowledge in practice causes considerable problems in finding and maintaining workplace.

The overall project goal is to increase higher education quality so that HE graduates acquired the right skills for employability and were more prepared for labour market.  The project seeks to strengthen cooperation between universities and enterprises and other social partners, encouraging young people (students) develop transversal skills (decision-making, problem-solving, creativity and other) shaping them into  entrepreneurial individuals. This aim will be pursued through applying innovative approaches to students'  internship based on team- work, interdisciplinarity as well as  experiental, problem-based, research-based, project-based  learning, promoting  targeted to be as much beneficial as possible for higher education institutions, students and enterprises.

The main project target group is university students. Project through the real problem-solving scenarios and activities is targeted to develop university students' practical skills  and know-how, strengthen their entrepreneurial mindsets and competences which are relevant for successful functioning in the labour market. The second target group of the project is university academic staff and business representatives. Innovative approach to internship that will be elaborated and piloted during the project will not only strengthen university and business  cooperation links, but also contribute to developing  educators' professional profile  (in relation to entrepreneurship skills), tutoring and mentoring skills of university academic staff as well as those of business representatives.

At least 36 students, 16 tutors (HEIs educators) and 12 mentors (representatives from business enterprises) will directly participate and benefit from project activities.  More than 200 project target group members will participate in multiplier events.

The project is based on innovative approaches to internships. One of these approaches refers to  application of work-integrated learning (WIL) . WIL application in HE is related to such theory and practice integrating activities as problem-based, experiental, inquiry learning, team-work, practice scenarios, active learning methods, service-learning, cooperative learning, etc. In most cases the aim of these methods is to provide opportunities for learner  to develop competences and skills essential in professional career context, i.e. both for employability and professional career development.

1. Analysis of good practices on innovative approaches to internship in HE  in partner as well as other countries . The main objective of the analysis is to have the state of the art report based on case studies on the best world practices which can be integrated and applied in the project partner institutions.

2. The methodology of smart practice.  The developed methodology will be piloted in each partner country with at least 3 multidisciplinary students’ teams.

3. The handbook on smart practice results. It will be the toolkit including the products, developed during the smart practice activities: research reports, problem-solving strategies, marketing plans, etc., as well as the feedback of the methodology implementation team members (students, university and business representatives).

The activities and instruments developed during the  project will:

  • stimulate students'  entrepreneurial attitudes and behaviors and empower their entrepreneurial skills. This will be very relevant to their future employability, career path,  decision making, and successful functioning  in the labor market and society;
  • will deepen educators' knowledge and know-how on perception of entrepreneurship as well as entrepreneurship education, based on interdisciplinary approach; 
  • will develop business repr. skills for supporting and mentoring students during internships;

Project will positively contribute to the solution of a number of interrelated  issues that are  high on the political agenda in EU and member countries: quality and modernization of higher education,  youth unemployment, developing entrepreneurial skills, fostering HE and business cooperation. The methodology of smart practice will promote changes and innovations in implementing internships and students' practical skills development,  contribute to better HE quality and  conformity of HE to labour market  needs. The methodology applied in the project will promote science and business synergy and create appropriate conditions for interaction of scientists, students and business entities.

Project coordinator: Kaunas CCIC

Project partners:

  • VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS
  • G.G. EUROSUCCESS CONSULTING LTD
  • LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY
  • EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS
  • UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VERONA

 

http://www.vdu.lt/wp-content/uploads/2015/11/Article_SMART-PRACTICE.pdf

 

 

Tarptautinės kūrybinių industrijų mokyklos/ International School of Creative Industries kūrimas

Projekto numeris: 
VP2-1.1-ŠMM-04-V-02-011
Biudžetas: 
1 524 315.92
Biudžetas_EUR: 
441 472.00
Projekto pradžia: 
2013/04/08
Projekto pabaiga: 
2015/08/31
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Projekto tikslas: sukurti materialinę bazę tarptautiniam bendradrabiavimui plėtoti šiuolaikinių menų ir kūrybinių industrijų srityje. Vytauto Didžiojo universitetas, bendradrabiaudamas su Jungtinės karalystės Centrinio Lankašyro universitetu (University of Central Lancashire, toliau - UCLAN), planuoja įkurti Tarptautinę kūrybinių industrijų mokyklą/ International School of Creative Industries (toliau - VDU TKIM/ISCI). Planuojama sukurti naujas studijų programas, bendradarbiaujant su UCLAN, įvesti studijų organizavimo inovacijas. Naujoms menų ir kūrybinių industrijų sritims plėtoti būtina sukurti atitinkamas infrastruktūros sąlygas. Projektas skirtas VDU ir UCLAN universitetų akademinės bendruomenės kūrybinių industrijų studijų mokslinei tiriamajai, meninei, kultūrinei, švietėjiškai veiklai bei saviraiškai skatinti, mokslo ir verslo struktūrų sanglaudos skatinimui. Universitetų ir verslo sektoriaus bendradarbiavimo rezultate sukurtų iniciatyvų, idėjų ir projektų realizavimui. Siekiant didinti VDU TKIM/ISCI tarptautinį bendradarbiavimą, MTTP veiklą, gerinti studijų kokybę ir aplinką, užtikrinti aukštesnę mokslo, švietimo ir ugdymo paslaugų kokybę, prieinamumą bei gerinant visų suinteresuotųjų grupių dalyvavimą MTTP sistemoje tikslinga išplėsti VDU daugiafunkcinio mokslo ir studijų centro pastatą ir sukurti kokybiškam ugdymo procesui reikalingą materialinę bazę. Tikslinė grupė: VDU TKIM/ISCI akademinė bendruomenė – studentai, dėstytojai, personalas ir tarptautinio bendradarbiavimo su UCLAN ir verslo sektoriumi rezultate įgyvendinamų projektų dalyviai. Projekto metu sukurta infrastruktūra pagerins studijų kokybę ir prieinamumą, didins studentų išsilavinimą, kvalifikaciją bei gerins jų įsidarbinimo galimybes. - Papildomų patalpų daugiafunkciniame studijų ir mokslo centre adresu Putvinskio g. 23, Kaune statyba; - VDU TKIM/ISCI veiklai reikalingos įrangos – spec. įrangos, baldų ir kompiuterinės bei programinės įrangos įsigijimas ir pritaikymas.

 

 

VDU Muzikos akademijos tarptautinio konkurencingumo plėtojimui reikalingos infrastruktūros kūrimas

Projekto numeris: 
VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-011
Biudžetas: 
10 000 000.00
Biudžetas_EUR: 
2 896 200.00
Projekto pradžia: 
2013/03/27
Projekto pabaiga: 
2015/09/30
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
10 000 000.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
2 896 200.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Projekto tikslas: Plėtoti ir didinti VDU Muzikos akademijos (VDU MA) tarptautinį konkurencingumą gerinant studijų kokybę, skatinant menų mokslų studijų plėtrą ir prieinamumo didinimą. Kartu projektu siekiama VDU MA veiklos sanglaudos ir tęstinumo su VDU įgyvendinama „4T“ koncepcija ir PLU vizija. Įgyvendinant nustatytus tikslus sukurti modernią infrastruktūrą: rekonstruoti, išplėsti ir pritaikyti VDU MA pastatą bei materialinę bazę siekiant aukščiausius šiuolaikinius reikalavimus atitinkančiam studijų proceso vykdymui. VDU MA neturi tinkamos infrastruktūros projekto tikslui pasiekti, trūksta studijoms ir kultūrinei veiklai pritaikytų patalpų, todėl nėra galimybių gerinti studijų kokybę, plėsti studijų apimtis ir didinti akadmijos tarptautinį konkurencingumą. Turimų studijų patalpų techninė būklė yra prasta ir neatitinkanti šiuolaikinių reikalavimų. VDU iš nuosavų lėšų nėra finansiškai pajėgi įgyvendinti projektą, todėl ES parama yra būtina, siekiant pagerinti mokymo paslaugų kokybę. Tikslinė grupė: akademinė bendruomenė, meno, kultūros kolektyvai, sociokultūrinės saviraiškos ir muzikinės kompetencijos stokojantys asmenys. Numatomos veiklos:Projekto metu sukurta infrastruktūra pagerins studijų kokybę ir prieinamumą, didins studentų išsilavinimą, kvalifikaciją bei gerins jų įsidarbinimo galimybes. Pagerės studijų bei darbo sąlygos. - VDU Muzikos akademijos pastato adresu V. Čepinskio g. 5 Kaune rekonstrukcija;- VDU Muzikos akademijos veiklai reikalingos įrangos – muzikos instrumentų, baldų ir kompiuterinės įrangos įsigijimas ir pritaikymas.

Galimybių studija dėl jungtinės tarptautinės magistrantūros studijų programos „Tarptautinė ekonomika“ poreikio, rengimo ir vykdymo galimybių

Projekto numeris: 
VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-018
Biudžetas: 
252 019.00
Biudžetas_EUR: 
72 989.00
Projekto pradžia: 
2011/07/27
Projekto pabaiga: 
2012/07/27
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
252 019.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
72 989.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Vytauto Didžiojo universitetas, siekdamas skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, o tuo pačiu norėdamas užtikrinti studentams galimybes įgyti daugiau žinių ir gebėjimų  nei gali suteikti vienos institucijos vykdoma studijų programa, šio projekto įgyvendinimo metu planuoja parengti galimybių studiją dėl ekonomikos krypties jungtinės magistrantūros studijų programos „Plėtros ekonomika“ poreikio, rengimo ir vykdymo galimybių. VDU yra parengta šios studijų programos vizija, tačiau, siekiant užtikrinti efektyvų bei rezultatyvų darbą kuriant ir įgyvendinant jungtinę studijų programą, būtina iš anksto įvertinti potencialias galimybes ir grėsmes, kurias sąlygoja tiek šiuo metu neaiškus jungtinės studijų programos poreikis bei šios programos paklausa, tiek neidentifikuoti tikslūs kaštai, neatlikta potencialios naudos analizė, alternatyvų ir kokybinių reikalavimų studijų programai analizė.

Parengta galimybių studija sudarys prielaidas rengti jungtinę studijų programą, o tuo pačiu padidinti Lietuvos gyventojų galimybes mokytis visą gyvenimą, sudarant sąlygas plėtotis dinamiškai žinių visuomenei. Tokiu būdu bus gerinama mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybė.

Pastaba: jungtinė tarptautinė dvigubo diplomo magistrantūros studijų programa buvo tobulinama ir adaptuota mūsų šalies darbo rinkos poreikiams, transformuojant ją į „Tarptautinės ekonomikos“ studijų programą.

Galimybių studija dėl jungtinės tarptautinės magistrantūros studijų programos „Tarptautiniai finansai“ poreikio, rengimo ir vykdymo galimybių

Projekto numeris: 
VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-019
Biudžetas: 
262 954.00
Biudžetas_EUR: 
76 156.00
Projekto pradžia: 
2011/07/27
Projekto pabaiga: 
2012/07/27
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
262 954.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
76 156.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Vytauto Didžiojo universitetas, parengęs studijų programos viziją, šio projekto įgyvendinimo metu planuoja parengti galimybių studiją dėl ekonomikos krypties jungtinės magistrantūros studijų programos „Tarptautiniai finansai“ poreikio, rengimo ir vykdymo galimybių. Siekdami užtikrinti studijų programų patrauklumą, susiduriame su problema – universitetas negali pasiūlyti pakankamai poreikius atitinkančių ir aktualių jungtinių studijų programų. Ekonomikos ir vadybos fakultetas, turėdamas akademinių mainų patirties bei vykdantis įvairius tarptautinius projektus, iki šiol neturi jungtinės studijų programos, skirtos tarptautinių finansų valdymui. Šiuo metu studijuojančių šioje kryptyje studentų skaičius yra stabilus, tačiau pridėtinę studijų vertę užtikrintų jungtinė studijų programa.  Kadangi prieš rengiant jungtinę studijų programą būtina išanalizuoti universitetų bendradarbiavimo galimybes, o taip pat siekiant ateityje sutaupyti kaštus, manome, kad tikslinga būtų pirminiame etape parengti galimybių studiją.

Galimybių studija dėl jungtinės studijų programos „Tarptautinio verslo vadyba darnai" poreikio, rengimo ir vykdymo galimybių

Projekto numeris: 
VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-020
Biudžetas: 
280 957.00
Biudžetas_EUR: 
81 370.00
Projekto pradžia: 
2011/07/27
Projekto pabaiga: 
2012/07/30
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
280 957.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
81 370.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Įgyvendinančioji institucija: 
VDU, skatindamas tarptautinį bendradarbiavimą, o tuo pačiu norėdamas užtikrinti studentams galimybes įgyti daugiau žinių nei gali suteikti vienos institucijos vykdoma studijų programa, šio projekto įgyvendinimo metu planuoja parengti galimybių studiją dėl vadybos krypties jungtinės studijų programos „Tarptautinio verslo vadyba darnai“ poreikio, rengimo ir vykdymo galimybių. VDU turi studentų bei dėstytojų mainų patirties šioje studijų kryptyje, taip pat išteklių ir kompetencijos (įvertinimas atliktas savianalizės metu) kurti ir įgyvendinti jungtinę studijų programą, parengta šios studijų programos vizija, tačiau neaiški šios programos paklausa, neatliktas galimų partnerinių universitetų vertinimas (neaišku, ar studijų kūrimo/įgyvendinimo aspektai bus suderinami), neidentifikuoti tikslūs kaštai, neatlikta potencialios naudos analizė, alternatyvų ir kokybinių reikalavimų studijų programai analizė. Studijos rengimas padėtų sutaupyti jungtinės studijų programos kūrimo bei įgyvendinimo kaštus ateityje.
 
  

 

Pradinio mokyklinio amžiaus gabiems vaikams skirto pagilinto turinio gamtamokslinio ugdymo metodo sukūrimas ir taikymas

Projekto numeris: 
VP1-2.3-ŠMM-06-K-01-005
Biudžetas: 
982 413.00
Biudžetas_EUR: 
284 526.00
Projekto pradžia: 
2011/04/20
Projekto pabaiga: 
2013/10/20
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
550 875.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
159 544.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 
Projektas prisidės prie "MTP plius" 34 priede nurodytų tikslų ir uždavinių (6.1, 6.2, 6.3, 6.6, 6.7) įgyvendinimo bei gabių vaikų ugdymo kokybės problemų (nepakankama ir nesistemiška ugdymo metodinė bazė; pedagogams trūksta teorinių žinių, praktinių mokymų; didelė socialinių-geografinių veiksnių įtaka ugdymo kokybei; trūksta specializuotų mokymo priemonių ir metodų) sprendimo 1-4 kl. gabių vaikų bei jų pedagogų atžvilgiu. Remiantis pradinio ugdymo programose keliamais tikslais,  pasaulio pažinimo svarba bei tarptautine patirtimi gabių vaikų ugdymo turinio bei metodų formavimo ir veiksmingumo srityje, pasirinkta projekte sukurti pagilinto gamtamokslinio ugdymo metodą 1-4 kl. gabiems vaikams. Bendra keleto VDU fakultetų mokslininkų bei partnerių pedagogų komanda sukurs 4 metodo modulius po 20 pamokų (2 val.), kurie pateiks pilną mokytojo darbui ir mokinio ugdymuisi reikalingą taikomąją medžiagą. Ugdymo metodą projekto partneriai mokyklos 7 mėn. taikys 20-iai identifikuotų gabių vaikų.
 

Aukštos kvalifikacijos specialistų, atitinkančių valstybės ir visuomenės poreikius, biomedicinos srityje rengimo tobulinimas - BIOMEDOKT

Projekto numeris: 
VP1-3.1-ŠMM-01-V-03-002
Biudžetas: 
34 060 951.21
Biudžetas_EUR: 
9 864 733.00
Projekto pradžia: 
2010/09/01
Projekto pabaiga: 
2015/09/30
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
34 060 951.21 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
9 864 733.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Aukštos kvalifikacijos specialistai, kurie savo profesinę karjerą sieja su veikla institucijose, sprendžiančiose biomedicinos problemas, yra rengiami biomedicinos mokslų krypties III pakopos studijų programose. Dabartiniu metu vykdomų programų skaičius, turinys ir kokybė neatitinka valstybės ir visuomenės poreikių. Mažai šiuolaikinio mokslo rezultatais pagrįstų dalykų, trūksta tarpdisciplininių studijų. Absolventų kompetencijos nepakankamos, kad greitai įtraukti į problemų kompleksą. Sieksime sudaryti galimybes doktorantams pasiruošti rengti disertacijas atitinkančias valstybės ir visuomenės poreikius biomedicinos mokslų srityje.
Įgyvendinus projektą doktorantai bus įvykdę trijų metų III pakopos studijų programą ir įgiję kompetencijas rengti šiuolaikinius biomedicinos mokslų srities reikalavimus atitinkančias daktaro disertacijas.

Švietimo sistemos organizacijų administracinio personalo neformalaus ir savaiminio mokymosi pripažinimas

Projekto numeris: 
2004-LT0009-TES-2NOR-02-062
Biudžetas: 
208 522.00
Biudžetas_EUR: 
60 392.00
Projekto pradžia: 
2010/01/01
Projekto pabaiga: 
2010/12/31
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
208 522.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
60 392.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Programa: 

Paprojektis buvo įgyvendinamas pagal Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų subsidijų schemą „Patirties perdavimo ir bendradarbiavimo ryšių tarp vietinio, regioninio ir euroregioninio lygio partnerių Lietuvoje ir Norvegijoje stiprinimas“. Paprojekčio veiklos buvo bendrai finansuojamos Norvegijos Karalystės ir Lietuvos Respublikos. Paramos gavėjai – Vytauto Didžiojo universitetas (Kaunas) ir Norvegijos nacionalinė mokymosi visą gyvenimą agentūra (VOX).

Paprojekčio tikslas - švietimo organizacijų neakademinio administracinio personalo neformaliai ir savaime įgytų kompetencijų pripažinimas, siekiant tikslingo kvalifikacijos tobulinimo ir karjeros planavimo. Paprojekčio rezultatai:
• Parengti 5 neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų ir kompetencijų pripažinimo vertintojai VDU
• Parengta ir publikuota neformaliai ir savaime įgytų mokymosi pasiekimų ir kompetencijų pripažinimo metodika (lietuvių ir anglų kalbomis)
• Parengtas neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimų ir kompetencijų pripažinimo procedūros aprašas
• Įvertinti 30-ties administracinio personalo (VDU) atstovų neformaliojo ir savaiminio mokymosi pasiekimai ir pripažintos vadybos bei administravimo srities kompetencijos
• Parengtas ir publikuotas mokslinis straipsnis žurnale „Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos“ Nr. 20
• Parengtos ir publikuotos politinės-praktinės rekomendacijos dėl švietimo organizacijos darbuotojų neformaliuoju ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų pripažinimo (lietuvių ir anglų kalbomis)
• Organizuotas baigiamasis seminaras.

 

Puslapiai

Subscribe to RSS - Projektinės veiklos tarnyba