Rozita Violeta Vaitonienė

Humanitarinių ir socialinių mokslų studijų bei vizualinės kultūros produktų kūrimui, tyrimams ir sklaidai vykdyti reikalingos infrastruktūros plėtra Vytauto Didžiojo universitete

Projekto numeris: 
VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-007
Biudžetas: 
13 030 649.40
Biudžetas_EUR: 
3 773 936.00
Projekto pradžia: 
2011/05/02
Projekto pabaiga: 
2014/04/30
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
13 030 649.40 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
3 773 936.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Įgyvendinant projektą Vytauto Didžiojo universitete siekiama sukurti studijų bazę, skirtą humanitarinių ir socialinių mokslų specialistų rengimui, sukuriant ir atnaujinant bendrąją, technologinę bei informacinę infrastruktūrą naujiems Humanitarinių Socialinių mokslų plėtros iššūkiams: HSM pritaikomumo visuomenės ir ekonomikos poreikiams, jungties su verslu didinimui, komercializavimui; analizuoti reiškinius iš lyginamosios perspektyvos atskleidžiant universalias, globalias ir tuo pačiu vietines, lokalias tendencijas; tarptautinės dimensijos Vytauto Didžiojo universitete plėtra (per mobilumą ir mainus) ir užsienio kalbų mokymosi bei tarpkultūrinės aplinkos universitete kūrimo; humanitarinių ir socialinių mokslų studijų įgyvendinimas – masinis studijų pobūdis. VDU, įgyvendindamas šiuos siekius, kuria naują strategiją ir plėtros koncepciją, kuri aprėps ir stiprins tokias kryptis kaip tautinio tapatumo, tarptautinės ir tarpdisciplininės dimensijų stiprinimas, aktyvesnis mokymosi visą gyvenimą paslaugų teikimas, studijų, mokslo ir verslo glaudesnis jungimas - "4T strategija“ Tikslinė grupė: studentai, dėstytojai. Numatomos veiklos: sukurti tarpdisciplinines laboratorijas, centrus, erdves, skirtas studentų praktinių darbų demonstravimui, savarankiško mokymosi vietas, nuotolinio mokymosi auditorijas su atitinkama programine įranga ir imitacinėmis mokymo programoms.Projekto metu sukurta infrastruktūra pagerins studijų kokybę ir prieinamumą, didins studentų išsilavinimą, kvalifikaciją bei gerins jų įsidarbinimo galimybes. Pagerės studijų bei darbo sąlygos.

       

Vytauto Didžiojo universiteto centrinių rūmų didžiosios salės (S.Daukanto g. 28, Kaunas) pastato atitvarų ir energetinių sistemų modernizavimas

Projekto numeris: 
VP3-3.4-ŪM-03-V-03-015
Biudžetas: 
2 830 519.00
Biudžetas_EUR: 
819 774.00
Projekto pradžia: 
2010/03/30
Projekto pabaiga: 
2012/11/30
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
2 830 519.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
819 774.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 

Pagrindinis projekto tikslas – sumažinti Vytauto Didžiojo Universiteto centrinių rūmų didžiosios salės pastate suvartojamos šilumos ir elektros energijos sąnaudas, prailginti pastato naudingo tarnavimo trumę, sukurti higienos normas atitinkančią aplinką patalpose. Esama prasta pastatų atitvarų ir inžnerinių sistemų būklė neužtikrina efektyvaus energijos naudojimo, statybos techniniuose reglamentuose ir higienos normose įtvirtintų reikalavimų.

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) duomenų saugyklų modernizavimas nacionalinių mokslo programų bei mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) projektų vykdymui

Projekto numeris: 
Nr. VP2-1.1-ŠMM-06-V-01-009
Biudžetas: 
1 864 012.03
Biudžetas_EUR: 
539 855.00
Projekto pradžia: 
2012/08/13
Projekto pabaiga: 
2015/09/01
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Įgyvendinančioji institucija: 
Įgyvendinant projektą bus siekiama atnaujinti Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – VDU) bibliotekas, įrengiant atviras duomenų saugyklas. Atnaujinus saugyklų infrastruktūrą, bus išspręstos problemos, susijusios su dokumentų (šaltinių) išsaugojimu, jų prieinamumo užtikrinimu, greitesniu informacijos vartotojams gavimu, kuriuos egzistuoja šiuo metu. Bus įkurtos darbo vietos, kurių įkūrimas sumažins triukšmą bibliotekoje ir sudarys palankesnes sąlygas VDU bendruomenės narių studijoms ir moksliniam darbui.

Projekto tikslui pasiekti bus atliekami šie veiksmai:
1. Atnaujintos VDU saugyklų patalpos, pritaikant jas dokumentų saugojimui pagal patvirtintas higienos normas (HN);
2. Pritaikytos VDU saugyklų patalpos tyrėjų ir mokslininkų darbui;
3. Įsigyjama specializuota įranga tyrėjų ir mokslininkų veiklos efektyvumui užtikrinti.
 
Projekto veiklos prisidės prie mokslinės aplinkos šalies ūkio ir kultūros plėtotės, bus užtikrinta mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (toliau – MTTP) projektų vykdymui reikalinga technologinė ir informacinė infrastruktūra. Projekto lėšomis bus sukurta infrastruktūra, kuri reikalinga mokslinės aplinkos gerinimui, vykdant socialinių mokslų, humanitarinių mokslų, menų srities tyrimus, įtraukiant į tiriamuosius darbus studentus, socialinius dalininkus, tyrimų projektų užsakovus ir partnerius. Palankios mokslinės aplinkos sukūrimas ir jos pagalba plėtojamų tyrimų ir žinių plėtros elementai yra vieni pagrindinių prielaidų skatinant sėkmingą žinių ekonomikos plėtrą ir raidą Lietuvoje. Įgyvendinus Projektą bus išsaugota didelė dalis leidinių, kurie kitu atveju būtų sunaikinti, ir leis mokslinių tyrimų rezultatus perkelti į verslo sferą, taip sustiprinant tarpusavio bendradarbiavimą.
 
Subscribe to RSS - Rozita Violeta Vaitonienė