Europos Komisija

Researchers' Night: It's Your Friday to Discover!

Projekto numeris: 
722959
Biudžetas_EUR: 
140 405.75
Projekto pradžia: 
2016/06/01
Projekto pabaiga: 
2017/11/30
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

The LT2016 Researchers’ Night projects for 2016 and 2017 will take place in major Lithuanian cities, i.e. Vilnius, Kaunas, Klaipeda, Siauliai and Moletai, as well as in rural areas. The project aims to enhance public recognition of researchers and their work through bringing scientists and public closer to one another and thus increasing an understanding of the impact of researchers' work on citizen's daily life as well as encouraging young people to choose careers in science and research. Both events will offer a broad range of varied activities addressing all categories of the public at large, regardless of age and scientific background, i.e. notably: Meetings and activities together with researchers; Lectures, discussions; Visits to open laboratories; Real life observations and experiments; European corners; Various contests, games, exhibitions, movie and online broadcast watching. All the activities planned will actively involve researchers and will offer a balanced combination of "serious" activities and funny ones to be attractive for the general public. Activities will be hosted in labs, lecture halls, meeting places, cafes, while in the rural areas they will take place in schools or public spaces. Some activities conducted in the main sites will be broadcasted online. Common concept for the Night in 2016 and 2017 will be Learning about Technology Futures. Therefore activities of Researchers’ Night projects in 2016 will be organised with focus on Virtual Reality thus building foundations for the Night in 2017 which will focus of "science futurity" or Futures of technologies. Both events will be finalised with the grand event unifying different fields - music, science and cinema. We expect at least 500.000 people made aware of the Researchers' Night and its objectives through the awareness campaign and 11.500 direct attendees to the various events planned in 2016 as well as in 2017. 

 

 

http://cordis.europa.eu/project/rcn/204226_en.html

 

 

ReOPEN: Atvirojo mokymosi pripažinimas

Projekto numeris: 
2016-1-LT01-KA202-023131
Projekto pradžia: 
2016/11/02
Projekto pabaiga: 
2017/10/31
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 
Programa: 

Projekto partneriai:

 • Vytauto Didžiojo universitetas (Lietuva)
 • ONECO CONSULTING SL, Spain
 • ESCP Europe Wirtschafthochschule, Germany
 • Q21, Germany
 • University of Zagreb, University Computing Centre – SRCE, Croatia
 • European Distance and E-Learning Network (EDEN), United Kingdom

Projekto rezultatai:

 •  IT platformos, skirtos neformalaus atviro mokymo programų rengimui, sukūrimas;
 • Mokymo medžiaga, skirta mokymuisi dirbti su neformalaus atviro mokymo programų rengimo įrankiu;
 • Mokymo medžiaga, skirta išmokyti taikyti skaitmeninių kompetencijų pripažinimo ženklelius;
 • Mokymo medžiaga, skirta neformalaus atviro mokymosi rezultatų pripažinimui formaliose mokymo programose;
 • Penkių neformalaus atvirų mokymo kursų, skirtų specialistų rengimui, kūrimas;
 • Neformalaus atviro mokymosi pripažinimo atvejų- scenarijų rinkinio sudarymas.

 

http://reopen.eu/

#European Mobility Placements for Open Innovation” (#empl-oi)

Projekto numeris: 
2015-1-FR01-KA203-015261
Biudžetas_EUR: 
294 229.00
Projekto pradžia: 
2015/09/01
Projekto pabaiga: 
2018/08/31
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
28 445.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 
Programa: 

OTM, On the move

Projekto numeris: 
2014-1-DE02-KA204-001579
Projekto pradžia: 
2014/09/01
Projekto pabaiga: 
2016/08/31
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
24 816.50 EUR
Atsakingas VDU padalinys: 
Įgyvendinančioji institucija: 
Programa: 

Projektu „On the Move“ norima pasiekti žemą išsilavinimą turinčius asmenis ir suteikti jiems galimybę dalyvauti tęstiniuose mokymuose.

Projekto „On the Move” komandą sudaro formaliojo ir neformaliojo švietimo ekspertai, turintys ivairiapusią patirtį dirbant su žemą išsilavinimą turinčiais asmenimis, iš ivairių Europos Sąjungos šalių ir institucijų: BFI Tirol Bildungs GmbH (Austrija); Promidea Cooperativa Sociale (Italija); Superact C.I.C. (Jungtinė Karalystė); Vytauto Didžiojo universitetas (Lietuva); Stichting de Regenboog Groep (Nyderlandai); Norrköping Stadsmuseum (Švedija); TTG Team Training GmbH (Vokietija).

Šiame tinklapyje pristatomi projekto ekspertų atrinkti 30 Europos geriausių projektų pavyzdžiai, nukreipiantys, kaip pasiekti žemą išsilavinimą turinčius asmenis ir suteikti jiems galimybę dalyvauti tęstiniuose mokymuose. Projekto tinklapis bus atviras, o jame talpinama informacija – naudinga ir aktuali specialistams, dirbantiems mokymosi visą gyvenimą srityje. Šalia 30 projektų pavyzdžių aprašymų, rasite ir 6 video, kurie suteiks įžvalgų apie atrinktus geriausius projektus ir jų metodus.

Open Educational Ideas and Innovations (OEI2) – towards open idea and innovation sharing for learning, education and training

Projekto numeris: 
539990-LLP-1-2013-1-FI-ERASMUS-EQMC
Biudžetas_EUR: 
533 555.00
Projekto pradžia: 
2013/11/01
Projekto pabaiga: 
2016/01/30
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
53 355.48 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 
Programa: 

Professional Development of University Educators for Improving Students' Entrepreneurial Skills (PROFEDU)

Projekto numeris: 
2014-1-PL01-KA203-003551
Biudžetas_EUR: 
142 554.00
Projekto pradžia: 
2014/09/01
Projekto pabaiga: 
2016/08/31
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
52 362.00 EUR
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 
Programa: 

Projekto tikslas - pagerinti verslumo ugdymą aukštojo mokslo institucijose ir tokiu būdu prisidėti prie geresnės aukštojo mokslo kokybės bei potencialo rengiant verslius absolventus.

Projekto tikslas grindžiamas Europos verslumo tyrimų fondo atliktų studijų rezultatais, rodančiais, kad aukštojo mokslo institucijose dirbantiems dėstytojams trūksta žinių ir patirties, studentų verslumo gebėjimų plėtojimui (Entrepreneurship and Higher Education, OECD 2008). Tyrimai atskleidžia, kad dauguma dėstytojų neturi aiškaus supratimo apie verslumo gebėjimus, jiems patiems trūksta verslaus mąstymo, o verslumo gebėjimai dažniausiai siejami su ekonomikos ir verslo studijomis.

Siekiant projekto tikslo bus sukurtos  priemonės, padėsiančios dėstytojams  pagilinti savo žinias apie verslumą bei suteiksiančios prielaidas verslumo gebėjimų ugdymo integravimui į  įvairias studijų programas ir mokomuosius dalykus.Projektu siekiama skatinti verslumo ugdymą, grindžiamą tarpdisciplininiu, tarp-programiniu požiūriu, siejant verslumo gebėjimų plėtojimą  ne tik su verslo ar ekonomikos studijomis, bet taip pat ir su kitomis disciplinomis.

 

Projekto tikslui pasiekti bus įgyvendinti šie uždaviniai:

1. Atlikta verslumo ugdymo aukštojo mokslo sektoriuje praktikos analizė Ispanijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, JAV ir Kanadoje. Pagrindinis analizės tikslas – atskleisti  verslumo gebėjimų ugdymo aukštojo mokslo sektoriuje praktikas ir patirtį, kuri galėtų būti perkelta  ir integruota į verslumo ugdymo modelį aukštojo mokslo institucijose.

2. Parengtas verslumo ugdymo aukštojo mokslo sektoriuje modelis. Modelyje bus aptarti pagrindiniai verslumo ugdymo aspektai: su verslumo ugdymu susijusios pagrindinės sąvokos, principai, požiūriai, didaktiniai metodologiniai verslumo ugdymo parametrai (tokie, kaip verslumo gebėjimų ugdymo ir integravimo į studijų programas principai ir metoda ir pan.), tyrimų inovacijos (kontraktuojamų tyrimų plėtojimas, bendradarbiavimas su verslu, inovatyvių produktų kūrimas), institucinė parama, verslumo gebėjimų detalizavimas žinių, mokėjimų, požiūrių ir vertybių aspektais, dėstytojų profesinis profilis, būtinas  studentų verslumo gebėjimų plėtojimui,  suinteresuotų šalių vaidmuo ugdant verslumą ir kt.

3. Parengti moduliai, skirti dėstytojų profesinio profilio, susijusio su verslumo gebėjimų plėtojimu, stiprinimui. Planuojama parengti keturis modulius, apimančius verslumo ugdymo modelyje aptartus aspektus. Moduliai  mokymų veiklų metu bus išbandyti su projekte dalyvaujančių universitetų dėstytojais.

4. Sukurti verslumo gebėjimų plėtojimo integravimo į studijų programas ir atskirus studijų dalykus scenarijai. Planuojama sukurti mažiausiai 7 scenarijus, skatinančius studentų verslaus mąstymo ir  verslumo gebėjimų plėtojimą.

Įgyvendinant aptartus uždavinius projektas:

-  sudarys galimybes akademinės bendruomenės ir verslo sektoriaus atstovų bendradarbiavimui didinant supratimą apie verslumo gebėjimų svarbą sėkmingoms darbinėms, mokymosi  ir kitoms veikloms;

  - suteiks metododologinį pagrindą ir priemones,  skirtas  dėstytojų ir studentų verslaus mąstymo ir verslumo gebėjimų plėtojimui; 

- suteiks galimybes projekto dalyviams susipažinti su verslumo ugdymo patirtimis ir praktikomis, kurias bus galima perkelti ir integruoti į kasdienines mokymo/mokymosi veiklas;

- suteiks dėstytojams pagalbą kuriant verslumo ugdymo scenarijus;

- prisidės prie dėstytojų profesinio profilio stiprinimo.

Projekto veiklose tiesiogiai dalyvaus 14  pagrindinės projekto tikslinės grupės narių - universitetų dėstytojų: 7 iš Lenkijos, 7 iš Lietuvos. Tačiau projekte numatyti sklaidos seminarai, apskritaus stalo diskusijos ir kiti renginiai sudarys galimybes susipažinti su projekto veiklomis ir rezultatais žymiai platesnėms suinteresuotų šalių grupėms: universiteto administraciniam personalui, verslo sektoriaus atstovams, darbdaviams.

Tikimės, kad projektas prisidės prie tarptautinio bendradarbiavimo ir patirties plėtojant verslumo gebėjimus stiprinimo. Projekto rezultatai turėtų padėti žengti žingsnį remiant verslumo ugdymo ir verslumo kultūros procesus tiek  Lenkijos, Lietuvos ir Ispanijos, tiek ir kitų Europos šalių visuomenėse ir skatinti tolesnius šios srities tyrimus bei projektus.

Promoting and Validating Key Competences in Mobility and Traineeschips in Europe

Projekto numeris: 
554471-EPP-1-2014-1-LT-EPPKA2-KA
Biudžetas_EUR: 
699 913.00
Projekto pradžia: 
2014/12/01
Projekto pabaiga: 
2016/11/30
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
28 173.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

The project aims at promoting and validating social, personal and organisational key competences such as entrepreneurship, civic competences and learning to learn with the help of an innovative, self-directed learning approach at the interface of higher education and business.

Social and personal key competences are hardly to be acquired in lectures, frontal teaching and self-learning.

The ideal learning contexts to develop these competences are informal/non-formal learning contexts such as learning in mobility and in traineeships. However, up to now only singular attempts have been made to assess these competences, to give evidence of their development in the learning activity, to connect them to existing certification systems and to offer a European wide validation approach.

PROMOTE will develop and pilot an approach to tackle this issue based on a long term partnership of academia, business and educational partners from all over Europe.

The traineeships will involve students from 7 universities and will be carried out in businesses or enterprises in different EU member-states (students will have the opportunity to travel to other EU countries to undergo their placement). The innovative momentum of these internships is that they work along a project management structure; each trainee has to plan, develop and assess his or her project, which is leading towards at least one of the key competences described above.

In the framework of the project well-proven evaluation approaches (6 LEVEL5 projects, EDUCCKATE) will be applied to assess and evidence informal learning in different mobility learning environments and traineeships.

Simulated Practice for Skills Development in Social Services and Healthcare (Digital Bridges)

Projekto numeris: 
2014-1-UK-01-KA200-001805
Projekto pradžia: 
2013/10/01
Projekto pabaiga: 
2015/12/31
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
30 000.00 EUR
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 
Programa: 

Opening Universities for Virtual Mobility (OUVM)

Projekto numeris: 
2014-1-LT01-KA203-000550
Biudžetas_EUR: 
277 455.00
Projekto pradžia: 
2014/09/01
Projekto pabaiga: 
2016/08/31
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 
Programa: 

European Doctoral Programme in Career Guidance & Counselling

Projekto numeris: 
2013-3903-539608-LLP-1-2013-1-IT-Erasmus-EQR
Projekto pradžia: 
2013/10/01
Projekto pabaiga: 
2016/11/30
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
6 449.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
6 449.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 
Programa: 

Puslapiai

Subscribe to RSS - Europos Komisija