Edvinas Samys

#European Mobility Placements for Open Innovation” (#empl-oi)

Projekto numeris: 
2015-1-FR01-KA203-015261
Biudžetas_EUR: 
294 229.00
Projekto pradžia: 
2015/09/01
Projekto pabaiga: 
2018/08/31
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
28 445.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 
Programa: 

Gender studies curriculum: A step for Democracy and Peace in EU-neighbouring countries with different traditions (GEST)

Projekto numeris: 
561785-EPP-1-2015-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP (2015-3004/001-001)
Biudžetas_EUR: 
930 000.00
Projekto pradžia: 
2015/10/15
Projekto pabaiga: 
2018/10/14
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
157 806.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Įgyvendinančioji institucija: 
Programa: 

#European Mobility Placements for Open Innovation” (#empl-oi)

Projekto numeris: 
2015
Biudžetas_EUR: 
294 229.00
Projekto pradžia: 
2015/09/01
Projekto pabaiga: 
2018/08/31
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 
Programa: 

Nuo Teorijos iki Praktikos - ActYouth EU

Projekto numeris: 
2015-1-CY01-KA203-011881
Biudžetas_EUR: 
220 662.00
Projekto pradžia: 
2015/10/01
Projekto pabaiga: 
2017/09/30
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
35 541.50 EUR
Programa: 

Pagrindinis projekto tikslas yra sukurti sistemą, siekiančią atpažinti, įvertinti ir vystyti jaunų žmonių horizontaliuosius įgūdžius (ypač verslumo įgūdžius, tokius kaip iniciatyvumas ir kūrybiškumas). Programa sieks identifikuoti įgūdžius, kurių kiekvienas, universitetą baigęs jaunas žmogus, stokoja ir turi tobulinti. Programa sieks sukurti elektorininį įrankį, kuris padės stiprinti individualias kompetencijas ir verslumo įgūdžius.

Siekiant užtikrinti maksimalią sklaidą ir projekto intelektualiųjų produktų naudojimą ES, buvo sukurta strateginė penkių ekspertų organizacijų strateginė partnerystė iš keturių šalių (Kipras, Lenkija, Lietuva, Portugalija).
Trumpalaikis ActYouth tikslas yra sukurti ir pateikti struktūruotą ir analitinę metodologiją kartu su “Mokymo priemonėmis ” lektoriams, akademikams, kurie yra atsakingi už jaunų žmonių horizontaliųjų ir verslumo įgūdžių ugdymą.
Visi įgūdžiai, kuriuos studentai įgis, turės pozityvų efektą jiems ieškant darbo, kas padidins Europos sąjungos konkurencingumą ir socialinę sanglaudą.

Būsimieji rezultatai, kurie bus gauti projekto metu:
• Bus vystoma IRT priemonė, kuri padės vertinti ir plėsti verslumo kompetencijas studentams ir absolventams
• Sukurtas mokymų paketas būsimiems jo naudotojams
• Sukurtas virtualus simuliacinis žaidimas, kuris padės studentams ir absolventams suteikti ir plėsti verslumo kompetencijas, siekiant pagerinti jų verslumo įgūdžius.

„Jungtinės tarptautinės magistrantūros studijų programos „Tarptautinė ekonomika“ rengimas bei įgyvendinimas

Projekto numeris: 
VP1-2.2-ŠMM-07-K-094
Biudžetas: 
1 418 178.00
Biudžetas_EUR: 
410 732.00
Projekto pradžia: 
2013/08/27
Projekto pabaiga: 
2015/09/30
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

VDU, siekdamas skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, o tuo pačiu norėdamas užtikrinti studentams galimybes įgyti daugiau žinių ir gebėjimų, nei gali suteikti vienos institucijos vykdoma studijų programa, šio projekto įgyvendinimo metu kartu su Trento universitetu planuoja parengti bei pradėti įgyvendinti ekonomikos krypties jungtinės magistrantūros studijų programą „Tarptautinė ekonomika“. Siekiant įsitikinti, kad inicijuojama jungtinė „Tarptautinės ekonomikos“ studijų programa bus paklausi studentų tarpe; antra, siekiant užtikrinti sklandų jungtinės studijų programos parengimą, o vėliau ir jos įgyvendinimą, parengta galimybių studija. Jungtinės studijų programos „Tarptautinė ekonomika“ poreikio pagrindimas taip pat remiasi anksčiau atliktų specialistų poreikio Lietuvoje tyrimų rezultatais, pastebimais verslo organizavimo pokyčiais, bendromis Lietuvos ir pasaulio ekonomikų vystymosi tendencijomis, kurios kuria ir keičia darbo rinkos paklausą aukščiausio lygio specialistams.

 

VDU Muzikos akademijos tarptautinio konkurencingumo plėtojimui reikalingos infrastruktūros kūrimas

Projekto numeris: 
VP3-2.2-ŠMM-18-V-02-011
Biudžetas: 
10 000 000.00
Biudžetas_EUR: 
2 896 200.00
Projekto pradžia: 
2013/03/27
Projekto pabaiga: 
2015/09/30
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
10 000 000.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
2 896 200.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 

Projekto tikslas: Plėtoti ir didinti VDU Muzikos akademijos (VDU MA) tarptautinį konkurencingumą gerinant studijų kokybę, skatinant menų mokslų studijų plėtrą ir prieinamumo didinimą. Kartu projektu siekiama VDU MA veiklos sanglaudos ir tęstinumo su VDU įgyvendinama „4T“ koncepcija ir PLU vizija. Įgyvendinant nustatytus tikslus sukurti modernią infrastruktūrą: rekonstruoti, išplėsti ir pritaikyti VDU MA pastatą bei materialinę bazę siekiant aukščiausius šiuolaikinius reikalavimus atitinkančiam studijų proceso vykdymui. VDU MA neturi tinkamos infrastruktūros projekto tikslui pasiekti, trūksta studijoms ir kultūrinei veiklai pritaikytų patalpų, todėl nėra galimybių gerinti studijų kokybę, plėsti studijų apimtis ir didinti akadmijos tarptautinį konkurencingumą. Turimų studijų patalpų techninė būklė yra prasta ir neatitinkanti šiuolaikinių reikalavimų. VDU iš nuosavų lėšų nėra finansiškai pajėgi įgyvendinti projektą, todėl ES parama yra būtina, siekiant pagerinti mokymo paslaugų kokybę. Tikslinė grupė: akademinė bendruomenė, meno, kultūros kolektyvai, sociokultūrinės saviraiškos ir muzikinės kompetencijos stokojantys asmenys. Numatomos veiklos:Projekto metu sukurta infrastruktūra pagerins studijų kokybę ir prieinamumą, didins studentų išsilavinimą, kvalifikaciją bei gerins jų įsidarbinimo galimybes. Pagerės studijų bei darbo sąlygos. - VDU Muzikos akademijos pastato adresu V. Čepinskio g. 5 Kaune rekonstrukcija;- VDU Muzikos akademijos veiklai reikalingos įrangos – muzikos instrumentų, baldų ir kompiuterinės įrangos įsigijimas ir pritaikymas.

Pradinio mokyklinio amžiaus gabiems vaikams skirto pagilinto turinio gamtamokslinio ugdymo metodo sukūrimas ir taikymas

Projekto numeris: 
VP1-2.3-ŠMM-06-K-01-005
Biudžetas: 
982 413.00
Biudžetas_EUR: 
284 526.00
Projekto pradžia: 
2011/04/20
Projekto pabaiga: 
2013/10/20
VDU tenkanti biudžeto dalis: 
550 875.00 Lt
VDU tenkanti biudžeto dalis EUR: 
159 544.00 EUR
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Atsakingi VDU žmonės: 
Įgyvendinančioji institucija: 
Projektas prisidės prie "MTP plius" 34 priede nurodytų tikslų ir uždavinių (6.1, 6.2, 6.3, 6.6, 6.7) įgyvendinimo bei gabių vaikų ugdymo kokybės problemų (nepakankama ir nesistemiška ugdymo metodinė bazė; pedagogams trūksta teorinių žinių, praktinių mokymų; didelė socialinių-geografinių veiksnių įtaka ugdymo kokybei; trūksta specializuotų mokymo priemonių ir metodų) sprendimo 1-4 kl. gabių vaikų bei jų pedagogų atžvilgiu. Remiantis pradinio ugdymo programose keliamais tikslais,  pasaulio pažinimo svarba bei tarptautine patirtimi gabių vaikų ugdymo turinio bei metodų formavimo ir veiksmingumo srityje, pasirinkta projekte sukurti pagilinto gamtamokslinio ugdymo metodą 1-4 kl. gabiems vaikams. Bendra keleto VDU fakultetų mokslininkų bei partnerių pedagogų komanda sukurs 4 metodo modulius po 20 pamokų (2 val.), kurie pateiks pilną mokytojo darbui ir mokinio ugdymuisi reikalingą taikomąją medžiagą. Ugdymo metodą projekto partneriai mokyklos 7 mėn. taikys 20-iai identifikuotų gabių vaikų.
 

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) duomenų saugyklų modernizavimas nacionalinių mokslo programų bei mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) projektų vykdymui

Projekto numeris: 
Nr. VP2-1.1-ŠMM-06-V-01-009
Biudžetas: 
1 864 012.03
Biudžetas_EUR: 
539 855.00
Projekto pradžia: 
2012/08/13
Projekto pabaiga: 
2015/09/01
Projekto vykdytojas: 
Atsakingas VDU padalinys: 
Įgyvendinančioji institucija: 
Įgyvendinant projektą bus siekiama atnaujinti Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – VDU) bibliotekas, įrengiant atviras duomenų saugyklas. Atnaujinus saugyklų infrastruktūrą, bus išspręstos problemos, susijusios su dokumentų (šaltinių) išsaugojimu, jų prieinamumo užtikrinimu, greitesniu informacijos vartotojams gavimu, kuriuos egzistuoja šiuo metu. Bus įkurtos darbo vietos, kurių įkūrimas sumažins triukšmą bibliotekoje ir sudarys palankesnes sąlygas VDU bendruomenės narių studijoms ir moksliniam darbui.

Projekto tikslui pasiekti bus atliekami šie veiksmai:
1. Atnaujintos VDU saugyklų patalpos, pritaikant jas dokumentų saugojimui pagal patvirtintas higienos normas (HN);
2. Pritaikytos VDU saugyklų patalpos tyrėjų ir mokslininkų darbui;
3. Įsigyjama specializuota įranga tyrėjų ir mokslininkų veiklos efektyvumui užtikrinti.
 
Projekto veiklos prisidės prie mokslinės aplinkos šalies ūkio ir kultūros plėtotės, bus užtikrinta mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (toliau – MTTP) projektų vykdymui reikalinga technologinė ir informacinė infrastruktūra. Projekto lėšomis bus sukurta infrastruktūra, kuri reikalinga mokslinės aplinkos gerinimui, vykdant socialinių mokslų, humanitarinių mokslų, menų srities tyrimus, įtraukiant į tiriamuosius darbus studentus, socialinius dalininkus, tyrimų projektų užsakovus ir partnerius. Palankios mokslinės aplinkos sukūrimas ir jos pagalba plėtojamų tyrimų ir žinių plėtros elementai yra vieni pagrindinių prielaidų skatinant sėkmingą žinių ekonomikos plėtrą ir raidą Lietuvoje. Įgyvendinus Projektą bus išsaugota didelė dalis leidinių, kurie kitu atveju būtų sunaikinti, ir leis mokslinių tyrimų rezultatus perkelti į verslo sferą, taip sustiprinant tarpusavio bendradarbiavimą.
 
Subscribe to RSS - Edvinas Samys